Czy dojazd do pracy samochodem służbowym jest przychodem dla pracownika?

Dojazd do pracy samochodem służbowym nie jest przychodem dla pracownika.

Organy w wydawanych  interpretacjach wskazują, że przejazd samochodem służbowym do miejsca parkowania (garażowania) znajdującego się niedaleko domu nie w każdym przypadku będzie skutkował uzyskiwaniem przychodu podatkowego przez pracownika.

Samochód służbowy wykorzystywany prywatnie przez pracownika – skutki podatkowe

Od 1 stycznia 2015 r. przepisy art. 12 ust. 2a – ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziły zasadę wykazywania przychodu podatkowego od wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Zmienione przepisy stanowią, iż wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych powyżej.

Jednocześnie należy mieć na uwadze także dotychczasowe wyjaśnienia i interpretacje w zakresie wyjaśnień kiedy przychód podatkowy powinien być pracownikowi wykazywany oraz kiedy takiego obowiązku nie ma. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego zawartym w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) nie każde świadczenie otrzymywane przez pracownika stanowi dla niego przychód do opodatkowania.

Według sędziów Trybunału Konstytucyjnego kryterium ustalania przychodu podatkowego pracownika musi być: „obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Świadczenia uzyskiwane od pracodawcy, aby podlegały opodatkowaniu, muszą zatem prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika dochodu, czyli korzyści majątkowej, która może wystąpić w dwóch postaciach: prowadzi do powiększenia aktywów, co jest zwykłym skutkiem wypłaty pieniędzy, albo do zaoszczędzenia wydatków, co może być następstwem świadczenia rzeczowego lub w formie usługi. W wyniku takiego świadczenia w majątku pracownika nie pojawia się wprawdzie realny dochód (w znaczeniu ekonomicznym), ale ponieważ znaczenie dochodu na gruncie u.p.d.o.f. jest szersze, zaoszczędzenia wydatków musi być traktowane na równi z przyrostem majątku”. Trybunał Konstytucyjny podkreślił jednocześnie, że „inne nieodpłatne świadczenia” na rzecz pracownika mogą być uznane za jego dochód w rozumieniu u.p.d.o.f. tylko pod warunkiem, że rzeczywiście spowodowały zaoszczędzenie przez niego wydatków. Ustalenie tej okoliczności zależy od tego, czy pracownik skorzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę w pełni dobrowolnie. Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie – z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej – jest celowe i przydatne, leży w jego interesie. Oznacza to, że w przypadku braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek”.

Istotne jest również założenie wynikające także z powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, iż nie każde nieodpłatne świadczenie stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. W sytuacji gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy – po stronie pracownika nie pojawia się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem dochodowym.

Przejazd samochodem służbowym do miejsca parkingowego (garażu) znajdującego się w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma jedynie na celu uzyskania nieodpłatnego świadczenia przez pracownika (zaoszczędzenie kosztów).

Z uwagi bowiem na charakter pracy są oni w stałej gotowości do wykonywania pracy, wykonują zadania służbowe także w domu (po godzinach pracy), często w drodze do miejsca zamieszkania lub z powrotem załatwiają sprawy służbowe (np. sprawy w banku, urzędach).

Nie jest więc tak, iż jedynym celem posiadania samochodu służbowego jest dojazd tego pracownika do miejsca zamieszkania na koszt pracodawcy. Parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika zwiększa jego dyspozycyjność, umożliwia stawienie się w celu świadczenia pracy w innym miejscu prowadzenia przez pracodawcę działalności niż stałe miejsce świadczenia pracy a także uwalnia pracodawcę od ponoszenia kosztów parkingu strzeżonego.

 

Z uwagi na powyższe stanowisko wyrażone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w każdym przypadku dojazdu pracownika wykonującego pracę w ramach nienormowanego jak i normowanego czasu pracy, z pracy do miejsca parkowania (garażowania) znajdującego się niedaleko jego miejsca zamieszkania nie generuje przychodu podatkowego tego pracownika.

Warto jednak wystąpić w wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w zakresie uzyskiwania interretacji podatkowych. Od otrzymania zlecenia możemy dla Państwa przygotować wniosek  o interpretację podatkową w ciągu 2-3 dni.  Oferta kancelarii  adwokata Jarosława Ziobrowskiego obejmuje w szczególności przygotowanie projektu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji do Ministra Finansów, a także, o ile zajdzie taka potrzeba, dalszą reprezentację klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Czy dojazd do pracy samochodem służbowym jest przychodem dla pracownika?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *