Podanie wyroku do publicznej wiadomości – k.k.s.

W przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego jednym ze środków karnych może być podanie wyroku do publicznej wiadomości. Sąd możne orzec ten środek w związku z każdym rodzajem przestępstwa skarbowego. Przepisy kodeksu karnego skarbowego nie formułują żadnych ograniczeń co do rodzaju czy wymiaru kary. Orzeczenie tego środka karnego ma charakter fakultatywny.

Z uwagi na brak szczegółowych uregulowań, wymierzenie środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości może zostać orzeczone nie tylko obok wyroku skazującego, ale także obok wyroku warunkowo umarzającego postępowanie o przestępstwo skarbowe. Upubliczniony może zostać nawet wyrok dotyczący dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej, o czym należy pamiętać składając wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Jednakże, podanie wyroku do publicznej wiadomości nie jest możliwe w razie uniewinnienia oskarżonego oraz umorzenia postępowania (np. w przypadku niesłusznego oskarżenia członków zarządu dużej spółki przez co nadszarpnięta została jej reputacja), z uwagi na fakt, że pełni ono funkcję środka karnego, a więc stanowić ma z założenia dolegliwość dla sprawcy przestępstwa skarbowego.

Art. 35 k.k.s. przewiduje, że w uzasadnionym wypadku sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w sposób przez siebie określony. Kodeks karny skarbowy nie precyzuje jednak, co należy rozumieć pod pojęciem uzasadnionego wypadku.

Wydaje się, że decydując w tej kwestii sąd bierze pod uwagę ogólne okoliczności wymiaru kary określone w art. 13 § 1 k.k.s., tj. rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynu zabronionego, rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na sprawcy obowiązku finansowego, jego motywację i sposób zachowania się, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem czynu zabronionego i zachowanie się po jego popełnieniu.

W razie orzeczenia podania wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w czasopiśmie, sąd przesyła odpis wyroku lub wyciąg z wyroku (ze wzmianką dotyczącą prawomocności) redakcji określonego w wyroku czasopisma, z poleceniem wydrukowania w jednym z najbliższych jego numerów. Redakcja czasopisma ma obowiązek zawiadomić sąd o wykonaniu polecenia, przesyłając jednocześnie egzemplarz, w którym zamieszczono ogłoszenie (art. 198 k.k.w.). Na marginesie należy zauważyć, że istnieją argumenty za tym, aby podanie wyroku do wiadomości publicznej w czasopismach o ogólnopolskim zasięgu ograniczało się do spraw z oskarżenia za przestępstwa większej wagi poważnie zagrażającym interesom ogólnym i indywidualnym.

W wyciągu z wyroku zamieszczanym przez ogłoszenie w czasopiśmie zamieszcza się: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców skazanego, czas, miejsce i rodzaj popełnionego przestępstwa oraz podstawę prawną skazania wraz z wymiarem kary. Warto nadmienić, iż nie jest dopuszczalne publikowanie danych dotyczących pokrzywdzonego, chyba że jest to uzasadnione jego interesem i wyraził na to zgodę, składając stosowne oświadczenie (§ 377 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 259)).

Czasopismo nie jest jednak jedynym środkiem upublicznienia wyroku, jego odpis może również zostać wywieszony na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, w zakładzie pracy lub urzędzie skarbowym właściwym dla sprawcy przestępstwa. Coraz częściej odpis wyroku umieszcza się na stronach internetowych (np. izby skarbowej).

Podanie wyroku do publicznej wiadomości – k.k.s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *