Poradnik sprawy karne skarbowe

Kiedy można zostać oskarżonym o nieprawdziwe dane podatkowe

Art. 56 Kodeks Karny Skarbowy
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czyn zabroniony z art. 56 KKS polega na złożeniu deklaracji lub oświadczenia przez podatnika organowi podatkowemu, uprawnionemu podmiotowi lub płatnikowi, w której podana jest nieprawda, zatajono prawdę ewentualnie nie zawiadomiono o zmianie danych.

Odpowiedzialność cywlna karna i podatkowa członków zarządu

Na czym polega przestępstwo?

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe z art. 56 KKS mają charakter indywidualny i może je popełnić wyłącznie podatnik.

Znamionami tego przestępstwa są: podanie nieprawdy, zatajenie prawdy oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych.

Przez ,,podanie nieprawdy’’ należy rozumieć podanie danych, które są niezgodne z rzeczywistością. Przez ,,zatajenie prawdy” należy rozumieć niepodanie danych istotnych do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. Natomiast ,,brak zawiadomienia o zmianie danych” zawartych w deklaracji lub oświadczeniu może mieć miejsce jedynie przez zaniechanie. Podatnik, który podaje nieprawdę lub zataja prawdę, musi mieć świadomość, że dane te są niezgodne niezgodności z rzeczywistością.

Kancelaria doradztwa i prawa podatkowego, adwokat, prawnik podatki, sprawy gospodarcze i karne skarbowe

Jaka kara grozi za omawiane przestępstwo?

Typ podstawowy przestępstwa skarbowego z § 1 zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności do lat 5, albo obiema tymi karami łącznie. Typ uprzywilejowany przestępstwa skarbowego z § 2 zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych. Czyn zabroniony z art. § 3 oraz § 4 KKS zagrożony jest karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

Ponadto sąd orzekający o wymierzeniu kary może dodatkowo zastosować środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez określony czas.

Pomocne orzecznictwo w takich sprawach

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2019 r., sygnatura akt: V KK 108/18 –Przepisy art. 56 § 1-3 k.k.s. kryminalizują zachowania prowadzące do narażenia podatku na uszczuplenie, przy czym konsekwencja ta może wynikać wyłącznie z podania nieprawdy lub zatajenia prawdy albo niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o zmianie danych objętych deklaracją lub oświadczeniem, które są istotne z punktu widzenia zobowiązania w danym rodzaju podatku. Odnosząc się do charakteru danych, co do których sprawca podaje nieprawdę lub zataja prawdę, w piśmiennictwie wskazuje się, że chodzi tutaj o takie zdarzenia rzeczywiste, które normy podatkowe uznają za zdarzenia rzutujące na przedmiot lub podstawę opodatkowania, a więc nie wszelkie zdarzenia, które mogą na nie wpływać (zob. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 325). Dane nieistotne w tej perspektywie, jako niemające znaczenia dla ustalenia istnienia lub wysokości zobowiązania podatkowego, pozostają poza zakresem okoliczności, co do których możliwa jest realizacja jednego ze znamion modalnych, a w konsekwencji realizacja znamion strony przedmiotowej oszustwa podatkowego.
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2019 r., sygnatura akt: I AKa 154/18- W przypadku uszczuplenia należności możliwe jest przypisanie odpowiedzialności z art. 56 § 1 k.k.s. mimo tego, że w przepisie tym tak wyrażone znamię skutku nie zostało wyrażone. O ile zatem brak wyeksponowania skutku w postaci uszczuplenia należności podatkowej i przyjęcie jedynie konstrukcji narażenia nie ma znaczenia dla zakwalifikowania czynu z art. 56 § 1 k.k.s., o tyle wyraźny brak tego ustalenia w opisie powoduje wątpliwości co do możliwości przypisania sprawcy dalszej odpowiedzialności za czyny łączące się z uzyskaniem korzyści majątkowej i wprowadzeniem jej do legalnego obrotu, jak chociażby w przypadku występku “prania pieniędzy” z art. 299 § 1 k.k. Przestępstwo skarbowe, w tym określone w przepisie art. 56 § 1 k.k.s, może stanowić przestępstwo bazowe dla występku penalizowanego przepisem art. 299 § 1 k.k., jednak jedynie wówczas, gdy wynika z niego ustalony i skonkretyzowany uszczerbek należności podatkowej, zasadniczo wyartykułowany w opisie przestępstwa skarbowego, stanowiący korzyść majątkową sprawcy generującą brudne środki podlegające “wypraniu”, tym samym uznać należy, że niewystarczające, jest tu przyjęcie jedynie narażenia na uszczuplenie podatkowe. Środki pochodzące z korzyści majątkowej podlegające praniu muszą być zatem realne, a nadto nie można wiązać ich jedynie z “uzasadnionym podejrzeniem, że pochodzą z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego”, czy prawdopodobieństwem jego popełnienia, lecz muszą być w tym wypadku efektem skutku związanego z uszczupleniem podatkowym.

Jak możemy pomóc?

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych. Dodatkowo, w prowadzeniu spraw karnych-skarbowych pomaga nam bogata praktyka. Pomoc w zakresie spraw karnych skarbowych udzielana przez kancelarię polega między innymi na udziale w czynnościach procesowych (przesłuchaniach, posiedzeniach, rozprawach) oraz sporządzaniu pism procesowych. W razie pytań proszę o kontakt.