Poradnik sprawy karne skarbowe

Spis treści

Niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu informacji o pojazdach

Art. 56a Kodeks Karny Skarbowy
§ 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Nie podlega karze określonej w § 1 i 2 podatnik, który złożył właściwemu organowi podatkowemu informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po terminie, jeżeli złożenie tej informacji nastąpiło przed dniem:
1) rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
2) doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku, gdy nie stosuje się zawiadomienia – przed dniem wszczęcia takiej kontroli, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;
2a) wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług;
3) wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.

Na czym polega opisywane przestępstwo?

Przestępstwo z art. 56a KKS polega na nieprawidłowościach w zakresie informowania organu podatkowego o pojazdach samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przestępstwo to można popełnić w typie podstawowym (art. § 1 KKS), jak również może stanowić ono wykroczenie skarbowe (§ 2 KKS).

Czyny zabronione z art. 56a § 1–2KKS mają charakter indywidualny i może je popełnić wyłącznie podmiot posiadający status podatnika podatku VAT.

Podatnik musi mieć świadomość o nieprawidłowościach w zakresie informowania organu. Inaczej mówiąc, przestępstwo może być popełnione jedynie umyślnie.

Jaka kara grozi nam za popełnienie tego przestępstwa?

Typ podstawowy przestępstwa skarbowego z § 1 zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych. Wykroczenie skarbowe z § 2 zagrożone jest karą grzywny określoną kwotowo do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Wyjątek!

Należy wskazać, iż podatnik może się uchronić od odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 56a KKS tj. poprzez złożenie właściwemu organowi podatkowemu informacji, o której mowa w  art. 86a ust. 12 VAT, po terminie, jeżeli złożenie tej informacji nastąpiło przed dniem:

  1. rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
  2. doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku, gdy nie stosuje się zawiadomienia – przed dniem wszczęcia takiej kontroli;
  3. wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca jeden z dwóch przypadków wskazany wcześniej.

Jak możemy pomóc?

Sprawy karno-skarbowe cechują się dużą złożonością i zwykle niosą ze sobą poważne konsekwencje. Udzielamy wsparcia prawnego i reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania karno-skarbowego, zapewniając jak najszybsze zakończenie sprawy oraz robiąc wszystko w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym (przed policją i Prokuratorem) oraz oskarżonych. W razie pytań proszę o kontakt.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.