Poradnik sprawy karne skarbowe

Odpowiedzialność cywlna karna i podatkowa członków zarządu

Kiedy można zostać oskarżonym o naruszenie terminu wpłaty podatku?

Art. 57 Kodeks Karny Skarbowy
§ 1. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 2. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 1 wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.
Kancelaria doradztwa i prawa podatkowego, adwokat, prawnik podatki, sprawy gospodarcze i karne skarbowe

Czym jest wykroczenie skarbowe wymienione w art. 57 KKS?

Wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 KKS polega na uporczywym niewpłacaniu prze podatnika podatku w terminie. Istotą tego czynu jest uporczywość w zachowaniu podatnika, która polega na długotrwałym lub permanentnym uchybianiu terminom podatkowym.

Sprawcą tego wykroczenia skarbowego może być tylko podatnik.  Jest to wykroczenie skarbowe o charakterze indywidualnym.

Wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 KKS polega na uporczywym niewpłaceniu podatku w terminie.

Przez pojęcie “uporczywie” jak wskazał SN w postanowieniu z 27.3.2003 r. (I KZP 2/03, OSNKW 2003, Nr 5–6, poz. 57), uporczywe niepłacenie podatku to bądź długotrwałe, niekoniecznie powtarzające się, a więc i jednorazowe, lecz długie, opóźnienie w jego uregulowaniu, bądź też wielokrotne, powtarzające się, niepłacenie podatku w terminie.

Wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 KKS może być popełnione wyłącznie umyślnie z zamiarem bezpośrednim.

Jaka kara przewidziana jest za to wykroczenie?

Czyn zabroniony z art. 57 § 1 KKS zagrożony jest karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

Przepis art. 57 § 2 KKS umożliwia zastosowanie przez sąd odstąpienia od wymierzenia kary. Aby tak się stało przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w art. 57 § 1 KKS wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.

Pomocne orzecznictwo:

  • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygnatura akt: V KK 95/12 – Uznanie czynu stypizowanego w art. 57 § 1 k.k.s. za wykroczenie o wieloczynowym określeniu czynności wykonawczej, a więc, że uporczywe nie wpłacanie w terminie podatku stanowi sekwencję zaniechań oznacza, iż czas popełnienia tak określonego czynu biegnie od pierwszego dnia, w którym sprawca może jeszcze zrealizować swój obowiązek do dnia ostatniego zachowania (zaniechania) wypełniającego znamiona uporczywego nie płacenia podatku.
  • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2011 r., sygnatura akt: V KK 361/10 –W świetle przepisu art. 53 § 27 k.k.s. należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy nastąpił. Uporczywe niewpłacanie w terminie podatku, będące znamieniem wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 k.k.s., stanowi uszczuplenie należności publicznoprawnej. Niewpłacenie w określonym ustawowo terminie należnego podatku już w dacie upływu tego terminu skutkuje zaległością podatkową, a tym samym uszczupleniem należności. W konsekwencji powyższego ustalenia uznać należy, że termin przedawnienia takiego wykroczenia, z mocy przepisu art. 44 § 3 k.k.s., rozpoczyna bieg z końcem roku, w którym upłynął termin płatności należności stanowiącej przedmiot wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 k.k.s.

Jak możemy pomóc?

Prowadzimy sprawy karno-skarbowe, w tym przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych. W razie pytań proszę o kontakt.