Szanse dla biznesu

Spółki holdingowe

Ustawodawca przewiduje wprowadzenie definicji tzw. spółki holdingowej, która pod określonymi warunkami będzie mogła korzystać ze zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidendy wypłacanej od spółki zależnej oraz pełnego zwolnienia z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych. Jednocześnie, znowelizowane przepisy przewidują konieczność weryfikacji prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej czy wyłączono możliwość stosowania preferencji w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

Nowelizacją mogą być zainteresowane przede wszystkim spółki posiadające w portfelu inwestycyjnym udziały wielu spółek zależnych, z których zamierzają uzyskać dywidendę, po czym sprzedać ich udziały podmiotom niepowiązanym. Ponadto, zmiana może dotyczyć spółek będących częścią większej grupy kapitałowej, które wypłacają dywidendy spółce dominującej.

W związku z planowaną zmianą, wartym rozważenia może być taka reorganizacja struktury spółek, aby spółka dominująca mogła korzystać z planowanego zwolnienia. Dzięki nowym przepisom, można skorzystać ze zwolnienia i nie płacić podatku od dywidendy wypłacanej spółce dominującą przez spółkę zależną.

Zmiany dotyczące Podatkowej Grupy Kapitałowej

Polski Ład przewiduje dostęp do PGK dla szerszego grona spółek oraz liczne ułatwienia dotyczące ich tworzenia i funkcjonowania, co może zachęcić do korzystania z PGK. W ramach nowelizacji proponuje się m.in. zmniejszenie przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek z 500 000 zł do 250 000 zł, a PGK nie będzie już musiała uzyskiwać udziału dochodu w przychodach w wysokości co najmniej 2%. Z drugiej strony proponuje się wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu CIT dla spółek tworzących PGK w dacie upływu obowiązywania umowy lub utraty statusu PGK. Zmiana będzie dotyczyć spółek, które są zorganizowane w PGK lub będą mogły być zorganizowane w PGK w przyszłości. Założenie Podatkowej Grupy Kapitałowej wymaga zawarcia umowy pomiędzy spółkami i spełniania ustawowych wymogów, przy czym przepisy Polskiego Ładu mają zliberalizować te przesłanki. Zorganizowanie się spółek w PGK może pozwolić na zredukowanie licznych obciążeń administracyjnych, a przez to na zmniejszenie kosztów.

Porozumienie inwestycyjne

Porozumienie inwestycyjne ma wprowadzić możliwość zawarcia umowy między inwestorem a ministrem finansów w sprawie skutków podatkowych inwestycji, co ma zapewniać bezpieczeństwo prawnopodatkowe. Porozumienie ma dotyczyć wyłącznie znaczących inwestycji o wartości przekraczających 50 mln zł, a rozstrzygane w porozumieniu wątpliwości podatkowe nie mogą dotyczyć spraw rozpoznawanych przez organ podatkowy. Okres obowiązywania porozumienia ma być określony w porozumieniu, lecz nie dłuższy niż 5 lat podatkowych. Wprowadzenie porozumień inwestycyjnych może zainteresować inwestorów pragnących dokonać inwestycji o wartości przekraczającej 50 mln zł.

Po wejściu w życie przepisów, możliwym będzie złożenie wniosku o wydanie porozumienia inwestycyjnego, które zapewni pewność co do wykładni prawa podatkowego w zakresie przyszłych i rozpoczętych inwestycji. Uzyskanie porozumienia inwestycyjnego może zapewnić bezpieczeństwo prawnopodatkowe dużych inwestorów oraz potwierdzi prawidłowość opodatkowania działań inwestycyjnych. W ramach wykonywanych przez nas usług udzielimy kompleksowego wsparcia na każdym etapie sporządzania porozumienia inwestycyjnego.

Opodatkowanie w grupie VAT

Mające wejść w życie przepisy przewidują wprowadzenie możliwości tworzenia grup VAT przez podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Zaletą funkcjonowania w grupie będzie przede wszystkim brak opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami z grupy, ale także możliwość składania zbiorczego JPK_VAT dla całej grupy. W okresie posiadania przez grupę VAT statusu podatnika oraz po utracie przez grupę tego statusu, wszyscy jej członkowie będą odpowiadali solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku VAT. Zmiana może dotyczyć spółek będących częścią większej grupy kapitałowej, które sprzedają towary czy świadczą usługi wewnątrz grupy. Jeżeli obecna struktura grupy nie pozwoli na utworzenie grupy VAT, koniecznym może stać się dokonanie takich zmian w grupie, aby móc skorzystać z regulacji. W przypadku założenia grupy VAT, nie wystąpi opodatkowanie dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami z grupy, ale także zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wszystkich spółek z grupy.

Szybszy zwrot VAT przy transakcjach bezgotówkowych

W Polskim Ładzie proponuje się wprowadzenie szybszego, 15-dniowego terminu na zwrot VAT. Termin ten ma dotyczyć tzw. podatników bezgotówkowych, których mają dotyczyć ścisłe kryteria jakie trzeba będzie spełniać przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe. Celem nowelizacji jest promowanie obrotu bezgotówkowego w Polsce. Zmiana będzie dotyczyć podatników podatku VAT bez względu na ich wielkość, jeżeli większość ich transakcji jest dokonywana bezgotówkowo. Zawarto dość rygorystyczne zasady pozwalające na stosowanie skróconego terminu zwrotu VAT, w związku z czym może się okazać, że niezbędne jest np. zwiększenie udziału płatności bezgotówkowych w całościowym obrocie.