border_right_new2

Відповідальність членів правління товариств з обмеженою відповідальністю

Якщовихочетеспівпрацювати з однією з успішнихюридичнихфірм у Варшаві, у нас є для вас пропозиція, якоювартоскористатися. Завдяки нашим знанням та практиці, орієнтованійвиключно на бізнес-аспекти права, ми можемогарантувати Вам допомогу адвоката, якийнадаєпрофесійніюридичніпослуги.

 Юридичнафірма “ZiobrowskiTax&Law” з офісом у Варшавіпропонуєтакіпослуги: 

 

  • представленняінтересівКлієнтіву судахзагальноїюрисдикції, включаючивідповідальністьчленівправліннякомпаній, а також у корпоративнихсуперечкахміж партнерами абоміж партнером та компанією;
  • поданняінтересівклієнтів у податковихрозглядах у зв’язкуіззобов’язаннямитретіхосібщодосплатиподатків (тобточленівПравління);
  • консультації з питаньвідповідальностічленівправліннякомпаній, фондів та асоціаційщодоподатковихзобов’язань;
  • консультаціїщодомінімізаціїризикуіндивідуальноїкримінальноївідповідальностічленівПравлінняпідвпливомзапланованоїдіяльностітовариства (групиосіб);
  • оцінкавнутрішніхрегламентів, щодіють у Товаристві, та виявленняключовихризиківіндивідуальноївідповідальності;
  • підготовкавнутрішніх процедур, щообмежуютьризикіндивідуальноївідповідальностічленівПравління;
  • підготовкастратегіїзахистувідможливихзвинувачень;
  • поданняінтересівчленів ради директорів у судовому розгляді з метою притягненняїх до індивідуальноївідповідальності;

поданняпозовівпротичленівправління про стягнення плати (за ст. 299 Кодексу комерційнихтовариств).