border_3

Skarga kasacyjna do NSA

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego to ważny środek prawny w systemie sądownictwa, pozwalający na zaskarżenie ostatecznych wyroków sądów niższej instancji. Jest to forma odwołania, która umożliwia przeniesienie sprawy do sądu wyższej instancji, najczęściej Sądu Najwyższego ale również w sprawach podatkowych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w celu ponownego rozpatrzenia ze względu na możliwe błędy prawne. Proces ten jest kluczowy w zapewnieniu praworządności i sprawiedliwości, gdyż pozwala na dokładne sprawdzenie i korektę decyzji sądowych, które mogły zostać oparte na niewłaściwej interpretacji lub zastosowaniu prawa. Aby złożyć skargę kasacyjną, strona musi wskazać konkretne naruszenia prawa, które miały wpływ na wynik sprawy. Skarga kasacyjna nie skupia się na ponownym badaniu faktów, ale koncentruje się na aspektach prawnych. Jest to zatem środek, który służy ochronie prawnej, dając stronom możliwość dochodzenia sprawiedliwości w przypadkach, gdy istnieje przekonanie o błędnej interpretacji lub zastosowaniu przepisów prawa przez sądy niższych instancji.

Skarga do NSA – informacje

  • Podstawowym celem skargi kasacyjnej jest sprawdzenie, czy wyrok wydany przez WSA nie zawiera błędów prawa materialnego (czyli dotyczącego merytorycznych podstaw sprawy) lub prawa procesowego (czyli zasad postępowania sądowego).
  • Prawo do wniesienia skargi kasacyjnej mają strony postępowania przed WSA oraz w pewnych okolicznościach inne podmioty, takie jak Prokurator Generalny czy Rzecznik Praw Obywatelskich.
  • Skargę kasacyjną należy złożyć w ustalonym terminie, zwykle w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku WSA.
  • Skarga kasacyjna musi odpowiadać określonym kryteriom formalnym i zawierać uzasadnienie wskazujące na specyficzne naruszenia prawa.
  • NSA nie podejmuje ponownego rozstrzygania sprawy w aspekcie faktów, lecz skupia się na ocenie, czy WSA prawidłowo zastosowało prawo.
  • Naczelny Sąd Administracyjny ma możliwość odrzucenia skargi kasacyjnej, co oznacza potwierdzenie wyroku WSA, lub może ją przyjąć, co prowadzi do uchylenia lub zmiany zaskarżonego wyroku.
Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.