border_3

Kontrole podatkowe i skarbowe

Kontrola podatkowa 

Zawiłe procedury kontrolne i postępowania podatkowe nie będą już problemem. Nasi doradcy podatkowi pomogą Ci w efektywnej komunikacji z organami podatkowymi oraz będą skutecznie bronić Twoich praw w przypadku kontroli podatkowej.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • Organizowanie szkoleń dotyczących obowiązków i praw przedsiębiorców podczas procesu kontroli.
 • Tworzenie strategii rozwiązywania sporów, bazujących na analizie dotychczasowych rozliczeń firmy.
 • Udzielanie wsparcia w przygotowywaniu odpowiedzi na wezwania od inspektorów, w tym ocena zasadności i poprawności tych żądań, biorąc pod uwagę ściśle określone terminy udzielenia odpowiedzi.
 • Reprezentowanie przedsiębiorców podczas przesłuchań świadków, dbając o poprawność zapisu treści zeznań w protokole.
 • Wnioskowanie o przesłuchanie świadków, przeprowadzenie oględzin oraz dopuszczenie opinii biegłych lub przekazywanie kontrolującym dowodów z dokumentów, w celu udowodnienia korzystnych tez dowodowych dla przedsiębiorcy.
 • Bezpośredni kontakt z kontrolującymi oraz monitorowanie ich działań poprzez regularne przeglądy akt kontroli.
 • Precyzyjne opracowywanie i złożenie zastrzeżeń do protokołu kontroli, celem skutecznego przedstawienia Twoich argumentów, fachowe opracowywanie odwołań od decyzji, umożliwiające skuteczną reprezentację Twoich interesów.
 • Składanie zażaleń na postanowienia zapewniające rzetelną analizę Twojego stanowiska i wzmocnienie Twoich praw.
 • Prowadzenie spraw związanych ze skargami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w tym również skargami kasacyjnymi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zapewniając solidne wsparcie i reprezentację.

Kontrola i postępowania podatkowe – prawnik

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.

Kontrola podatkowa – Pytania klientów

Napisanie skutecznego odwołania od decyzji podatkowej jest istotne, aby bronić swoich praw i interesów przed organem podatkowym. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby skutecznie napisać odwołanie od decyzji podatkowej:

 • Zrozumienie decyzji: Dokładnie zrozum, co zawiera decyzja podatkowa, jakie są jej skutki finansowe i jakie przepisy prawa były brane pod uwagę.
 • Terminy: Upewnij się, że jesteś w terminie do złożenia odwołania, który jest określony w decyzji. Niewłaściwe zachowanie terminu może spowodować, że odwołanie nie zostanie uwzględnione.
 • Określenie podstawy odwołania: Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że decyzja podatkowa jest niewłaściwa lub niezgodna z prawem. Odwołanie powinno zawierać argumenty oparte na przepisach prawa, interpretacjach i precedensach.
 • Dokładne uzasadnienie: Przedstaw swoje argumenty w sposób logiczny i zrozumiały. Koncentruj się na kluczowych punktach, które mają znaczenie dla twojego przypadku.
 • Przedstawienie dowodów: Jeśli masz dokumenty lub dowody, które potwierdzają twoje stanowisko, załącz je do odwołania lub wskazuj, że są dostępne w celu weryfikacji.
 • Jasny wniosek: Wnioskuj, jakie działanie oczekujesz od organu podatkowego. Może to być zmiana decyzji, jej unieważnienie lub inna korzystna dla ciebie decyzja.
 • Wyważony język: Wyrażaj się z szacunkiem i profesjonalizmem, unikając emocji czy obraźliwych sformułowań.
 • Dane kontaktowe: Podaj dokładne dane kontaktowe, aby organ podatkowy mógł się z tobą skontaktować w razie potrzeby.
 • Skonsultuj się z prawnikiem: Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym, aby uzyskać fachową opinię i wsparcie w procesie pisania odwołania.

Pamiętaj, że skuteczne odwołanie od decyzji podatkowej wymaga starannego przygotowania, dostarczenia mocnych argumentów i przestrzegania obowiązujących procedur. Organ podatkowy będzie analizować twoje odwołanie w oparciu o przedstawione argumenty i dowody, dlatego ważne jest, abyś dokładnie wyjaśnił swoje stanowisko i oparł je na obowiązujących przepisach prawa.

Prawa i obowiązki kontrolowanego podatnika różnią się w zależności od jurysdykcji podatkowej i obowiązujących przepisów prawa. Niemniej jednak, istnieją pewne ogólne zasady, które można wskazać. Poniżej przedstawiam ogólne prawa i obowiązki kontrolowanego podatnika:

Prawa kontrolowanego podatnika:

 • Prawo do informacji: Kontrolowany podatnik ma prawo do uzyskiwania informacji od organu podatkowego dotyczących przeprowadzanej kontroli oraz związanych z nią dokumentów.
 • Prawo do obrony: Kontrolowany podatnik ma prawo do prezentowania swojego stanowiska, argumentów i dowodów w trakcie kontroli podatkowej.
 • Prawo do reprezentacji: Kontrolowany podatnik ma prawo do reprezentacji przez pełnomocnika prawnego lub inną osobę w trakcie kontroli.
 • Prawo do odwołania: Kontrolowany podatnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji organu podatkowego w przypadku niezgodności z wynikami kontroli.
 • Prawo do poufności: Informacje uzyskane podczas kontroli powinny być zachowane w tajemnicy i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
 • Prawo do równego traktowania: Kontrolowany podatnik ma prawo do równego traktowania i zgodności z przepisami prawa podczas kontroli.

Obowiązki kontrolowanego podatnika:

 • Obowiązek współpracy: Kontrolowany podatnik ma obowiązek współpracować z organem podatkowym w trakcie kontroli, dostarczając wymagane dokumenty i informacje.
 • Obowiązek prawidłowego prowadzenia ksiąg i dokumentów: Kontrolowany podatnik ma obowiązek utrzymywania kompletnych, dokładnych i zgodnych z przepisami ksiąg i dokumentów podatkowych.
 • Obowiązek płacenia podatków: Kontrolowany podatnik ma obowiązek terminowego i prawidłowego płacenia podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Obowiązek współpracy w trakcie kontroli: Kontrolowany podatnik ma obowiązek udostępniania organowi podatkowemu dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
 • Obowiązek dostarczenia wyjaśnień: Kontrolowany podatnik ma obowiązek udzielenia organowi podatkowemu wyjaśnień dotyczących podejrzanych okoliczności lub niejasności w dokumentach podatkowych.
 • Obowiązek przestrzegania terminów: Kontrolowany podatnik ma obowiązek przestrzegania terminów podatkowych, w tym składania deklaracji i opłacania podatków.

Pamiętaj, że prawa i obowiązki kontrolowanego podatnika mogą różnić się w zależności od przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Warto zawsze dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami podatkowymi i skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym, aby być świadomym swoich praw i obowiązków w trakcie kontroli podatkowej.

Wnioski dowodowe składane w trakcie kontroli podatkowej mają na celu udowodnienie lub wyjaśnienie okoliczności związanych z prawidłowością opodatkowania lub rozliczenia podatkowego. Wnioski te mają pomóc w uzasadnieniu stanowiska kontrolowanego podatnika i mogą wpłynąć na ostateczny wynik kontroli. Oto kilka przykładów wniosków dowodowych, które można składać w trakcie kontroli podatkowej:

 • Wniosek o uznanie określonych wydatków za koszty uzyskania przychodów: Jeśli istnieją wydatki związane z działalnością gospodarczą, które mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami podatkowymi, można złożyć wniosek o ich uznania.
 • Wniosek o zastosowanie ulg podatkowych: Jeśli kontrolowany podatnik spełnia warunki do skorzystania z określonych ulg podatkowych, można złożyć wniosek o ich zastosowanie i przedstawić odpowiednie dowody potwierdzające spełnienie tych warunków.
 • Wniosek o wyjaśnienie różnic w zapisach księgowych: Jeśli występują różnice między zapisami księgowymi a dokumentacją źródłową, można złożyć wniosek o wyjaśnienie tych różnic i przedstawić dowody uzasadniające swoje stanowisko.
 • Wniosek o udowodnienie źródeł dochodów: Jeśli organ podatkowy kwestionuje źródła uzyskiwanych dochodów, można złożyć wniosek o udowodnienie źródeł tych dochodów i przedstawić odpowiednie dowody takie jak umowy, faktury, wyciągi bankowe itp.
 • Wniosek o odliczenia i ulgi: Jeśli kontrolowany podatnik ma prawo do odliczeń podatkowych lub ulg, można złożyć wniosek o ich zastosowanie i przedstawić dowody potwierdzające spełnienie warunków.
 • Wniosek o zastosowanie umów międzynarodowych: Jeśli kontrolowany podatnik prowadzi działalność międzynarodową, można złożyć wniosek o zastosowanie umów międzynarodowych w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Pamiętaj, że wnioski dowodowe powinny być oparte na przepisach prawa i dostępnych dowodach. W celu skutecznego przedstawienia swojego stanowiska i obrony swoich interesów, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym, który pomoże w przygotowaniu właściwych wniosków i dowodów.

Szukasz specjalisty podatkowego z Warszawy? Nasza kancelaria adwokacka to właśnie to, czego potrzebujesz. Oferujemy reprezentację sądową i kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe.