border_3

Prawo spółek i umowy handlowe

Przygotowanie umów handlowych

Przygotowanie i negocjacja umów oraz prawo spółek to nasza wiodąca specjalizacja. Nasza kancelaria zapewni Ci profesjonalne wsparcie na każdym etapie tworzenia i negocjacji umów, a także zakładania spółek aby Twoje interesy były odpowiednio chronione i zabezpieczone.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • Sporządzanie i negocjacja umowy wspólników,  umów inwestycyjnych, umów współpracy (B2B), umów o poufności (NDA) a także opracowywanie i opiniowanie projektów zmian do umów i statutów spółek.
 • Sporządzanie umów z zakresu prawa pracy: porozumiem, umów o pracę, umów o działo, umów zlecenia.
 • Doradztwo przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w tym w wyborze jej właściwej formy prawnej oraz opracowanie wymaganej dokumentacji, w tym doradztwo przy zakładaniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń.
 • Obsługę prawną przy organizowaniu i przeprowadzaniu posiedzeń organów spółek (w tym pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy).
 • Doradztwo prawne w zakresie zmiany struktury kapitałowej spółek – podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, zmiana struktury właścicielskiej.
 • Doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe spółek przed sądami w sporach korporacyjnych.
 • Doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów za szkody wyrządzone spółce.
 • Opracowywanie projektów umów zbycia udziałów i akcji oraz umów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek.
 • Opracowywanie projektów kontraktów menedżerskich dla osób zarządzających spółką.

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej spółkę z o.o.

Prawo umów handlowych – pytania klientów

Unikanie błędów przy zawieraniu umów typu B2B (Business-to-Business) jest kluczowe, aby zapewnić prawidłowe i bezproblemowe relacje handlowe. Oto kilka błędów, których należy unikać przy umowach B2B:

 • Nieprecyzyjne sformułowania: Unikaj używania ogólnikowych lub dwuznacznych sformułowań w umowie. Dokładnie określ warunki i zobowiązania każdej ze stron, aby uniknąć późniejszych sporów.
 • Brak pisemności: W umowach B2B zawsze warto mieć pisemne dokumenty. Umowa ustna może być trudna do udowodnienia w razie konfliktu, dlatego lepiej jest mieć wszystko na piśmie.
 • Brak jasnego określenia warunków płatności: Ustal dokładnie warunki płatności, terminy oraz ewentualne sankcje za opóźnienia w płatnościach, aby uniknąć problemów związanych z finansami.
 • Nieuwzględnienie warunków rozwiązania umowy: Określ, w jaki sposób i pod jakimi warunkami umowa może zostać rozwiązana przez obie strony. Unikaj pułapek, które mogą powodować trudności w przypadku przerwania współpracy.
 • Brak klauzul dotyczących odpowiedzialności: Precyzyjnie określ, jakie są warunki odpowiedzialności każdej ze stron w razie niewykonania umowy lub szkód wynikłych z działalności handlowej.
 • Pominięcie klauzul poufności: Jeśli umowa wymaga ujawnienia poufnych informacji, warto zawrzeć klauzule poufności (NDA), aby chronić interesy obu stron.
 • Nieprecyzyjne warunki dostaw i terminy: Dokładnie opisz, jakie są warunki dostaw, terminy realizacji zamówień oraz procedury w przypadku opóźnień.
 • Nieprawidłowe określenie właściwego prawa i jurysdykcji: Określ, którego prawa i jurysdykcji będzie podlegać umowa. To istotne w przypadku sporów i ewentualnych postępowań sądowych.
 • Niewystarczające zabezpieczenia: Jeśli umowa wymaga zabezpieczeń, np. kaucji, wartościowych dokumentów czy ubezpieczeń, upewnij się, że to jasno określone i zabezpieczenia są wystarczające.
 • Brak kompleksowej analizy umowy: Nie podpisuj umowy pochopnie. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. umów B2B, aby upewnić się, że umowa jest zgodna z prawem i chroni interesy obu stron.

Pamiętaj, że każda umowa B2B jest unikalna, dlatego ważne jest, aby dopasować ją do konkretnych potrzeb i warunków współpracy.

Przygotowanie skutecznej umowy sprzedaży udziałów w spółce wymaga starannego planowania, precyzji oraz uwzględnienia wielu istotnych szczegółów. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych kroków, które warto podjąć, aby umowa była kompletna i skuteczna:

 • Określenie strony umowy: W umowie powinny być dokładnie określone strony umowy, czyli sprzedający i nabywca udziałów w spółce.
 • Opis udziałów: Precyzyjnie opisz udziały, które zostaną sprzedane, wraz z dokładnymi informacjami na temat rodzaju i klasy udziałów oraz ich ilości.
 • Cena i warunki płatności: Określ cenę, za którą nabywca kupuje udziały, oraz ustal warunki płatności, w tym terminy i sposoby zapłaty.
 • Zobowiązania stron: Wymień zobowiązania, które wynikają z umowy, takie jak obowiązki sprzedającego dotyczące przekazania udziałów oraz obowiązki nabywcy w zakresie opłat i innych warunków umowy.
 • Gwarancje i oświadczenia: Jeśli to konieczne, zawrzyj gwarancje i oświadczenia dotyczące stanu prawnego i finansowego spółki oraz udziałów. To może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka dla nabywcy.
 • Warunki precedensowe: W niektórych przypadkach warto wprowadzić warunki precedensowe, które muszą zostać spełnione przed finalizacją umowy, np. uzyskanie zgody organów regulacyjnych.
 • Transakcje towarzyszące: Jeśli umowa sprzedaży udziałów jest częścią większej transakcji, takiej jak przejęcie firmy, zawrzyj odpowiednie postanowienia i warunki dotyczące innych elementów transakcji.
 • Obowiązek zachowania poufności: Włącz klauzule poufności, jeśli umowa wymaga ujawnienia poufnych informacji. To ważne, aby chronić interesy strony sprzedającej.
 • Dokumenty i procedury: Sprecyzuj, jakie dokumenty i procedury będą niezbędne do finalizacji transakcji, w tym przekazania udziałów i zmiany w rejestrze spółki.
 • Jurysdykcja i prawo właściwe: Określ, którego prawa i jurysdykcji będzie podlegać umowa oraz ewentualne spory wynikłe z jej wykonania.
 • Postanowienia dotyczące sporów: Wprowadź klauzule dotyczące rozstrzygania sporów, takie jak arbitraż czy mediacja, aby uniknąć konieczności skierowania sporu do sądu.
 • Skonsultuj się z prawnikiem: Warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w umowach sprzedaży udziałów. Prawnicy mogą pomóc w dostosowaniu umowy do indywidualnych potrzeb i zabezpieczyć interesy stron.

Pamiętaj, że umowa sprzedaży udziałów to ważny dokument, który ma duże znaczenie dla prawnych i finansowych relacji między stronami. Staranne przygotowanie umowy może pomóc uniknąć późniejszych sporów i problemów.

Kontrakt menedżerski jest istotnym dokumentem regulującym relację między firmą a menedżerem lub kierownikiem. Postanowienia w takim kontrakcie powinny być jasne, precyzyjne i skonstruowane w sposób, który chroni interesy obu stron. Oto niektóre z kluczowych postanowień, które mogą znaleźć się w kontrakcie menedżerskim:

 • Opis stanowiska i obowiązków: Precyzyjnie opisz stanowisko, które menedżer będzie zajmować, oraz zakres jego obowiązków. To pomoże uniknąć nieporozumień co do oczekiwań i odpowiedzialności.
  Warunki zatrudnienia: Określ rodzaj umowy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa o dzieło), długość umowy, datę rozpoczęcia i ewentualne warunki przedłużenia.
 • Wynagrodzenie i korzyści: Ustal wysokość wynagrodzenia oraz dodatkowe korzyści, takie jak premie, udziały w zyskach, benefity czy pakiet ubezpieczeń.
 • Warunki pracy: Wspomnij o godzinach pracy, elastyczności, możliwości pracy zdalnej oraz wszelkich specyficznych wymogach dotyczących miejsca pracy.
 • Okres wypowiedzenia: Określ wymagany okres wypowiedzenia ze strony zarówno menedżera, jak i pracodawcy, w razie zakończenia umowy.
 • Poufność i klauzula konkurencyjności: Włącz klauzule poufności, aby chronić poufne informacje firmy oraz klauzulę konkurencyjności, która ogranicza możliwość pracy dla konkurencyjnych firm po zakończeniu umowy.

Potrzebujesz adwokata lub doradcy podatkowego w Warszawie? Nasza kancelaria adwokacka oferuje profesjonalne usługi prawne i doradztwo podatkowe. Skup się na biznesie, a my zajmiemy się Twoimi problemami prawno-podatkowymi.