border_3

Skarga do WSA

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Polsce stanowi formę odwołania, dzięki której firmy oraz inne podmioty mogą podważać rozstrzygnięcia podjęte przez urzędy administracji publicznej. Skarga do WSA z reguły dotyczy definitywnych decyzji administracyjnych, czyli tych, wobec których nie ma już możliwości odwołania się w ramach procedur administracyjnych. Skarga do WSA stanowi ważny element ochrony praw przedsiębiorców w relacjach z administracją publiczną, umożliwiając niezależną i obiektywną ocenę legalności działań administracji.

Procedura składania skargi do WSA

Procedura składania skargi do WSA obejmuje kilka kluczowych kroków. Warto skorzystać z usług kancelarii prawnej, aby uniknąć problemów związanych z wniesieniem postępowania administracyjnego na drogę sądową już po odwołaniu bezpośrednio w danym urzędzie.

  • Skargę należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia skargi.
  • Skarga musi spełniać określone wymogi formalne. Powinna zawierać oznaczenie skarżącego, wskazanie decyzji (lub innego aktu) będącego przedmiotem skargi, określenie naruszeń prawa, które skarżący zarzuca, oraz podpis skarżącego lub jego pełnomocnika.
  • Do skargi należy dołączyć komplet dokumentów dotyczących sprawy: kopię zaskarżanej decyzji oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy.
  • Złożenie skargi wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, chyba że skarżący uzyska zwolnienie z jej ponoszenia. Więcej informacji o opłatach możemy znaleźć na stronach WSA
  • Skargę składa się bezpośrednio w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym właściwym ze względu na siedzibę organu, który wydał zaskarżoną decyzję.
  • Po złożeniu skargi rozpoczyna się postępowanie sądowe, w trakcie którego sąd analizuje zgodność zaskarżonej decyzji z prawem i może ją uchylić, zmienić lub oddalić skargę.
Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.

Nasze publikacje