border 3
border 3

Prawa autorskie i znaki towarowe

Ochrona praw autorskich

Chronimy Twoje prawa autorskie oraz znaki towarowe. Dzięki naszym usługom zapewnisz sobie ochronę kreatywności oraz unikniesz niepożądanych konfliktów związanych z własnością intelektualną. Przygotujemy umowy z twóracami. Pracujemy z aktorami i piosenkarzami. 

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • Ekspertyza w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami opartymi na własności intelektualnej oraz wykorzystującymi tę własność intelektualną.
 • Kompleksowe opracowywanie projektów oraz dostarczanie opinii na temat umów przenoszących prawa autorskie oraz umów licencyjnych.
 • Reprezentacja Klientów w procesach sądowych dotyczących roszczeń związanych z prawami autorskimi, zarówno majątkowymi, jak i osobistymi.
 • Prowadzenie negocjacji pozasądowych w przypadku naruszenia praw autorskich, zarówno tych majątkowych, jak i osobistych.
 • Doradztwo w zakresie zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ochronie konkurencji i konsumentów.
 • Analiza działalności firm w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń prawnych związanej z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
 • Przygotowywanie umów i ich negocjacja w zakresie praw autorskich dla aktorów i piosenkarzy.
JZTL logo white
JZTL logo white

Konsultacje online

Potrzebujesz pomocy adwokata lub doradcy podatkowego? Skup się na biznesie, my zajmiemy się rozwiązaniem Twoim problemów prawno podatkowych.

Ekspert prawa

Prawa autorskie - pytania i odpowiedzi

Ile trwa i kosztuje rejestracja znaku towarowego?

Czas trwania i koszty rejestracji znaku towarowego mogą różnić się w zależności od jurysdykcji, w której chcesz zarejestrować znak towarowy. Przykładowo, poniżej przedstawiam ogólne informacje na temat rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej:

Rejestracja znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych:

 • Czas trwania: Proces rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych może trwać od około 9 do 12 miesięcy lub dłużej, w zależności od obciążenia urzędu znakami do rejestracji oraz od ewentualnych odwołań lub innych etapów procesu.
 • Koszty: Koszty rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych zależą od wielu czynników, takich jak liczba klas towarów i usług, dla których chcesz zarejestrować znak, oraz czy korzystasz z pomocy prawnika. Ogólnie rzecz biorąc, opłaty urzędowe związane z rejestracją znaku towarowego wynoszą od kilkuset do kilku tysięcy dolarów.

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej (EUIPO):

 • Czas trwania: Proces rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej może trwać od około 6 do 8 miesięcy lub dłużej, w zależności od obciążenia urzędu oraz od ewentualnych odwołań lub innych etapów procesu.
 • Koszty: Koszty rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej również zależą od liczby klas towarów i usług, dla których chcesz zarejestrować znak, oraz od wyboru opcji rejestracji (np. czy chcesz zarejestrować znak w jednym państwie członkowskim UE czy w całej UE). Opłaty obejmują opłatę rejestracyjną oraz opłatę za każdą klasę towarów lub usług.

Należy pamiętać, że powyższe informacje są ogólne i mogą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji i jurysdykcji. Jeśli planujesz zarejestrować znak towarowy, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej lub z urzędem właściwym dla rejestracji znaków towarowych w danej jurysdykcji, aby uzyskać dokładne informacje na temat czasu trwania i kosztów procesu rejestracji.

Jak przygotować umowę autorską z twórcą?

Przygotowanie umowy autorskiej z twórcą jest ważne, aby jasno określić prawa i obowiązki stron dotyczące utworu, który zostanie stworzony. Umowa ta może dotyczyć różnych rodzajów utworów, takich jak teksty literackie, grafiki, muzyka, oprogramowanie czy inne prace twórcze. Poniżej przedstawiam kilka kroków, które warto wziąć pod uwagę przy przygotowywaniu umowy autorskiej:

 • Definicje i informacje identyfikacyjne: W umowie autorskiej powinny znajdować się dokładne informacje identyfikacyjne obu stron (twórca oraz zleceniodawca lub beneficjent praw autorskich). Możesz również zawrzeć definicje kluczowych terminów używanych w umowie.
 • Opis utworu: Określ dokładnie rodzaj utworu, który ma zostać stworzony, jego treść, tematykę i wszelkie specyfikacje, które mogą mieć wpływ na umowę.
 • Przekazanie praw autorskich: W umowie trzeba precyzyjnie określić, czy twórca przekazuje pełne prawa autorskie do utworu czy też zatrzymuje pewne prawa (np. prawo do oznaczenia autorstwa).
 • Warunki finansowe: Określ wynagrodzenie, jakie zostanie wypłacone twórcy za wykonanie utworu. Możesz również uwzględnić ewentualne dodatkowe opłaty, premie lub udziały w zyskach.
 • Terminy i etapy pracy: Jeśli praca nad utworem będzie przebiegać w etapach, określ dokładnie terminy dostarczania poszczególnych faz pracy oraz termin ukończenia całego utworu.
 • Zakres praw licencyjnych: Jeśli zleceniodawca potrzebuje pewne prawa licencyjne do utworu (np. do wykorzystania w reklamach, publikacjach itp.), określ, jakie są to prawa i na jakich warunkach mogą być wykorzystane.
 • Warunki korzystania z utworu: Jeśli twórca zachowuje pewne prawa do utworu, ustal warunki, na jakich zleceniodawca będzie mógł korzystać z tego utworu.
 • Ochrona praw autorskich: Umowa powinna zawierać klauzulę o obowiązku strony korzystającej z utworu do ochrony praw autorskich twórcy i podjęcia działań w przypadku naruszenia tych praw.
 • Rozstrzyganie sporów: Dodaj klauzulę określającą, jakie kroki zostaną podjęte w przypadku konfliktów lub sporów związanych z umową.
 • Podpisy i daty: Umowa autorska powinna być podpisana przez obie strony oraz datowana.

Warto pamiętać, że umowy autorskie mogą być skomplikowane i ważne jest, aby zawsze skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie autorskim, aby upewnić się, że umowa jest zgodna z przepisami prawa i chroni interesy obu stron.

Unieważnienie znaku towarowego- jak skutecznie przeprowadzić ten proces?

Unieważnienie znaku towarowego jest procesem mającym na celu unieważnienie lub wygaśnięcie istniejącego znaku towarowego. Proces ten może być skomplikowany i wymaga odpowiedniego przygotowania oraz reprezentacji przez prawnika specjalizującego się w prawie własności intelektualnej. Oto ogólne kroki, które można podjąć, aby skutecznie przeprowadzić proces unieważnienia znaku towarowego:

 • Zbadaj podstawy unieważnienia: Przede wszystkim należy dokładnie zbadać, czy istnieją podstawy prawne i faktyczne umożliwiające unieważnienie znaku towarowego. Mogą to być np. niespełnienie wymogów rejestracyjnych, niewłaściwe wykorzystanie znaku, dezinformacja czy też brak rzeczywistego korzystania z oznaczenia.
 • Skonsultuj się z prawnikiem: Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej, który oceni sytuację, wskaże możliwości oraz pomoże przygotować strategię unieważnienia.
 • Zbierz dowody: Przygotuj dokumentację i dowody potwierdzające podstawy unieważnienia znaku towarowego. Mogą to być dokumenty, zeznania świadków, dowody dotyczące niespełnienia wymogów rejestracyjnych lub naruszenia praw.
 • Przygotuj pismo unieważniające: Przygotuj oficjalne pismo unieważniające znak towarowy, w którym przedstawisz podstawy i dowody unieważnienia. Pismo powinno być zgodne z przepisami prawa oraz odpowiednio sformułowane.
 • Złożenie wniosku: Złożenie wniosku o unieważnienie znaku towarowego do właściwego urzędu ds. własności intelektualnej (np. Urząd Patentowy). Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.
 • Monitorowanie postępowania: Uważnie śledź postępowanie unieważniające, odpowiadaj na wszelkie wnioski lub zapytania urzędu oraz współpracuj z prawnikiem na bieżąco.
 • Ewentualna rozprawa: Jeśli konieczne, może dojść do rozprawy przed właściwym organem. Przygotuj się do reprezentacji w sądzie lub przed urzędem, razem z prawnikiem.
 • Rozstrzygnięcie: W zależności od wyniku procesu, znak towarowy może zostać unieważniony lub sprawa może zakończyć się innym rozstrzygnięciem.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest indywidualna, a proces unieważnienia znaku towarowego może różnić się w zależności od jurysdykcji. Skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej jest kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia tego procesu.