border_3

Odpowiedzialność cywilna, podatkowa i karna członków zarządu spółek kapitałowych

Szukasz skutecznej kancelarii adwokackiej doradztwa podatkowego na terenie Warszawy, która będzie asystować przedsiębiorstwu w czynnościach związanych z odpowiedzialnością cywilną, podatkową i karną członków zarządu spółek kapitałowych? Jesteśmy grupą adwokatów dysponujących rozległą wiedzą z zakresu biznesowych aspektów prawa, dzięki czemu możemy udzielić fachowej porady i obsługi prawnej w tym zakresie. Pracownicy kancelarii specjalizują się w rozwiązywaniu problemów podatkowych i prawnych, pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zarówno odpowiedzialność cywilna członków zarządu, jak i jej kontekst karny i podatkowy, to jedne z głównych zagadnień, jakimi zajmujemy się w naszej kancelarii. Oprócz stale aktualizowanej wiedzy w zakresie przepisów prawnych dysponujemy również wieloletnim doświadczeniem. W toku długoletniej pracy zdobyliśmy również doświadczenie, pomagając setkom przedsiębiorstw i spółek kapitałowych.

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółki z o.o

Podstawy odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu zostały zawarte w artykule 483 KSH. Zgodnie z nim członek zarządu rady nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki. Jednocześnie artykuł wskazuje, że powinien on wykonywać swoje obowiązki ze starannością, wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności. Odpowiedzialność cywilna członka zarządu obejmuje działania sprzeczne z prawem lub statutem. Aby doszło do wniesienia pozwu przeciw niemu, musi więc zaistnieć przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek. Jednocześnie, jeśli działania są sprzeczne z regulaminem zarządu, ale nie łamią prawa lub ustanowień statutu, nie stanowią one podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności członka zarządu. Pozew może obejmować nie tylko czynności łamiące powyżej wymienione przepisy, ale również zaniedbania związane ze starannością wykonywania obowiązków, które powinny wynikać z pełnionej funkcji. Jej miernik jest określony w artykule 483 i stanowi podstawę do oceny działalności lub też braku działania członka zarządu.

Pozew przeciwko członkom zarządu

Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia reprezentowanie Klientów przed organami sądowniczymi z zachowaniem najwyższego stopnia profesjonalizmu. Jeśli przeciw członkom zarządu został wystosowany pozew, konieczne będzie opracowanie linii obrony i wypracowanie strategii, umożliwiającej wygraną w sądzie. W drodze spotkań i konsultacji jesteśmy w stanie zebrać materiał dowodowy i stworzyć plan działania, którego celem jest obrona Klienta.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki – doradztwo

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, gdy sprawą jest odpowiedzialność członków zarządu. Mamy doświadczenie w sprawach stanowiących spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami lub między wspólnikiem a spółką. Pomagamy stronie w zbieraniu i analizowaniu materiału dowodowego. Jednym z głównych obszarów naszego działania jest reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych z tytułu odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania podatkowe. Oprócz reprezentowania stron w sądzie oferujemy również usługi doradcze w zakresie odpowiedzialności podatkowej, karnej i cywilnej członków zarządu spółek, fundacji czy stowarzyszeń. Doradzamy również w związku z czynnościami dążącymi do minimalizowania ryzyka indywidualnej odpowiedzialności karnej członków zarządu. Często zdarza się, że ta, na którą narażają wspólników planowane działania spółki, jest zdecydowanie zbyt duża. Na życzenie Klienta dokonujemy przeglądów wewnętrznych regulacji obowiązujących w spółce, a także identyfikujemy kluczowe ryzyko odpowiedzialności indywidualnej. Przygotowujemy również wewnętrzne procedury, ograniczające ryzyko odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu.

Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki

Zasiadający w zarządzie członkowie mogą dopuścić się różnych przewinień, których skutkiem może być złamanie przepisów prawnych czy też założeń statutu. Co należy do najczęstszych nadużyć, które skutkują wniesieniem pozwu? Odpowiedzialność karna członków zarządu to przede wszystkim niedopełnienie obowiązków i nadużycie uprawnień. Tego rodzaju działanie może generować szkody, które bezpośrednio wpłyną na funkcjonowanie spółki. Art.296 § 1-2 KK określa szczegółowo, jakie warunki mogą przyczynić się do wniesienia pozwu oraz jakie konsekwencje wiążą się z tego rodzaju działaniami. Każdy, kto wyrządza spółce znaczną szkodę majątkową poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nim obowiązków, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Narażenie spółki na straty finansowe

Inną sytuacją, która wiąże się z odpowiedzialnością karną członków zarządu, jest narażenie spółki na straty finansowe poprzez działanie na szkodę wierzycieli. Podlega pod nie na przykład spłacanie tylko niektórych z nich i zaniedbywanie pozostałych. W takich przypadkach pozywanej osobie grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Podobne konsekwencje wiążą się z lekkomyślnym działaniem, prowadzącym do upadłości lub niewypłacalności, dla którego wymiar kary został określony w tym samym artykule kodeksu karnego. Z kolei celowe działania, mające na celu doprowadzenie do niewypłacalności lub upadłości spółki, grożą karą nawet do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności karnej

Udaremnianie i uszczuplanie wierzycieli, to kolejne działanie, które może spowodować pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności karnej. Według artykułu 300 § 1 KK, sytuacja, w której usuwa on, ukrywa, zbywa, niszczy, obciąża lub uszkadza składniki majątków spółki, co skutkuje niemożnością zaspokojenia roszczeń wierzycieli, wiąże się z groźbą kary pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli w zarządzie dopuszczono się jakichkolwiek z wymienionych wyżej nadużyć, wskazana jest konsultacja z naszą kancelarią. Dysponujący rozległą wiedzą z zakresu biznesowych aspektów prawa specjalista zapozna się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i przeanalizuje go pod kątem obowiązujących przepisów. Następnie pomoże Klientowi w przygotowaniu pozwu przeciwko członkom zarządu i będzie reprezentował go przed organami prawa.

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki

Kolejnym obszarem, w jakim specjalizuje się nasza kancelaria, jest odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek. Co może ona obejmować? Przede wszystkim są to zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań z terminem ważności, który upływał w trakcie pełnienia przez daną osobę funkcji w zarządzie. Szczegółowy zakres zaległości, które mogą jej podlegać, określony został w art. 52 Ordynacji podatkowej. Pociągnięcie do odpowiedzialności członka zarządu może nastąpić przy zaistnieniu dwóch przesłanek pozytywnych. Pierwszą z nich jest pełnienie przez daną osobę wyżej wymienionej funkcji w czasie, gdy upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego. Druga to gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.  Z kolei przesłanki negatywne umożliwiają pozywanej stronie uwolnienie się od odpowiedzialności – choć mogą zostać rozważone przez sąd dopiero po ustaleniu, że zaistniały pozytywne. Należy do nich między innymi zgłoszenie wniosku o upadłość we właściwym czasie.

Pozew przeciwko członkom zarządu spółki

Jakie mogą być konsekwencje prawne skutecznego postępowania egzekucyjnego przeciw osobie podlegającej odpowiedzialności podatkowej w charakterze członka zarządu – pozew przeciwko członkom zarządu spółki z o.o? W przypadku osądzenia o jej winie może nastąpić zlicytowanie prywatnego majątku na poczet zaległych należności podatkowych spółki. Nawet jeśli zostanie ona odwołana lub sama zrezygnuje z pełnionej funkcji, nie oznacza to, że odpowiedzialność podatkowa automatycznie znika. Jako doświadczeni adwokaci, dysponujący specjalistyczną wiedzą z zakresu biznesowych aspektów prawa jesteśmy w stanie doradzić Klientowi najlepsze rozwiązanie i pomóc w analizie materiału dowodowego, aby następnie reprezentować go przed sądem, gdy sprawą jest pozew przeciwko członkom zarządu, lub egzekucja przeciwko spółce.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność na zasadzie winy. W związku z wytoczonym przeciwko nim procesem muszą oni więc obalić jej domniemanie, wykazując, że nie ponoszą winy za zaistniałą szkodę – niewypełnienie obowiązków, niedochowanie staranności czy inne możliwe przewinienia, wiążące się ze złamaniem prawa lub statutu. Nasza kancelaria specjalizuje się w zagadnieniu odpowiedzialności cywilnej, karnej i podatkowej członków zarządu. W przypadku każdego zlecenia dysponujący stale aktualizowaną wiedzą adwokat przygotowuje strategię obrony przed potencjalnymi zarzutami, która umożliwi rozstrzygnięcie sprawy na korzyść Klienta. W trakcie wieloletniej praktyki pomogliśmy wielu osobom w skutecznej obronie. Każdy wystosowany pozew przeciwko członkom zarządu traktujemy z równą uwagą, bazując na przepisach prawnych i postanowieniach statutu.

Nasza kancelaria z siedzibą w Warszawie reprezentuje członków zarządu w postępowaniach dążących do pociągnięcia ich do indywidualnej odpowiedzialności. Mamy doświadczenie również w przypadku pozwów zbiorowych przeciwko członkom zarządu. Prowadzimy sprawy przeciwko członkom zarządu o zapłatę (na podstawie art. 299 k. s. h.). Należy pamiętać, że członkowie zarządu odpowiadają solidarnie.

Kancelaria Ziobrowski Tax & Law w Warszawie

Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym, od lat pomagając firmom i przedsiębiorcom. Dysponujemy szeroką wiedzą w zakresie biznesowych aspektów prawa, dzięki czemu możemy rozwiązywać problemy prawne i podatkowe naszych Klientów, prowadzących działalności gospodarcze w Polsce. Należą do nich różnego rodzaju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym również wchodzące na rynek startupy.

Służymy kompleksową poradą w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej i podatkowej członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu prawnym, analizujemy materiał dowodowy i opracowujemy linię obrony. To jednak tylko jedna z gałęzi usług naszej kancelarii. Zajmujemy się między innymi obsługą prawną firm, kontrolami i postępowaniami podatkowymi, celnymi oraz ZUS. Reprezentujemy osoby i spółki w sprawach karnych gospodarczych oraz karno-skarbowych. Egzekucja przeciwko spółce z o.o jest naszą specjalnością.

Doradztwo to ważny aspekt funkcjonowania kancelarii Ziobrowski Tax & Law. Pomagamy startupom wejść na rynek, rozpocząć działalność i pozyskiwać środki niezbędne do dalszego rozwoju firmy i zyskania rozpoznawalności na rynku. Jesteśmy w stanie wyegzekwować pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu. Przepisy prawne są zawiłe i skonstruowane w fachowym języku, który trudno rozszyfrować – warto powierzyć ich interpretację kompetentnym osobom, dysponującym stale aktualizowaną wiedzą. W ten sposób można uniknąć początkowych potyczek, które mogą postawić przyszłość startupu pod znakiem zapytania. Dysponujący znajomością przepisów w Polsce i innych krajach UE specjaliści, zatrudnieni w naszej kancelarii, pomagają firmom w zmianie rezydencji podatkowej i otwieraniu spółek za granicą. Często bowiem okazuje się, że sąsiednie kraje oferują przedsiębiorcom znacznie korzystniejsze warunki dla rozwoju biznesu, co staje się bodźcem do zmiany, za którą zazwyczaj stoi poprawa sytuacji finansowej firmy.

Doradztwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej i podatkowej oraz reprezentacja członków zarządu w sprawach, mających na celu pociągnięcie ich do odpowiedzialności indywidualnej to kolejny z głównych aspektów naszej działalności. Specjaliści pomagają członkom spółek w przygotowaniu obrony lub wystosowaniu pozwów. Nawiązując współpracę z naszą kancelarią, Klient ma pewność, że do prowadzenia jego sprawy zostanie dobrany kompetentny zespół, dysponujący odpowiednim doświadczeniem.

W naszej kancelarii zgromadziliśmy grupę wykwalifikowanych prawników, którzy znają tajniki biznesowych aspektów prawa i stale aktualizują swoją wiedzę, dzięki czemu są w stanie kompetentnie doradzać i reprezentować Klientów przed sądem. Zdając sobie sprawę, że bycie ,,na bieżąco” to podstawa w pracy adwokata specjalizującego się w zagadnieniach biznesu, stale dokształcamy się w teorii i w praktyce, prowadząc zróżnicowane sprawy Klientów indywidualnych oraz spółek. Reprezentacja członków zarządu pociągniętych do odpowiedzialności indywidualnej czy zbiorowej za pośrednictwem pozwu to jedna z naszych specjalności. Adwokaci zatrudnieni w naszym zespole to osoby, które zdobywały doświadczenie w różnego rodzaju procesach związanych z prawem biznesowym. Pracujemy w sądach wszelkiego rodzaju, m.in. na ternie sądu najwyższego, oraz sądu rejonowego.

Od czego zależy skuteczność lub bezskuteczność egzekucji?

Przepis art. 299 Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 roku (sygn. III CZP 118/06):

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h. obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej.