border_3

Likwidacja spółki komandytowej

Obecnie na skutek wprowadzonych w życie w styczniu 2021 roku zmian w opodatkowaniu określonych form działalności gospodarczej prowadzenie spółki komandytowej przestało być opłacalne. W związku z tym coraz więcej wspólników decyduje się na likwidację i rozwiązanie stworzonej przez siebie firmy bądź też na jej przekształcenie. Działająca w Warszawie kancelaria Ziobrowski Tax/Law świadczy kompleksową pomoc osobom, które planują zakończyć działalność gospodarczą we wspomnianej formie. Podejmujemy się udzielania profesjonalnych porad prawnych oraz towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania likwidacyjnego. Nasi adwokaci dysponują rozległą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie efektywnie wesprzeć osoby starające się o wykreślenie działalności z rejestru w realizacji wszystkich procedur z tym związanych.

Likwidacja spółki komandytowej na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników

W aktualnie obowiązującym ustawodawstwie wymienia się różne przyczyny rozwiązania spółki komandytowej. Może tak się stać choćby wskutek śmierci jednego ze wspólników bądź z uwagi na upadłość firmy. Do tego typu sytuacji najczęściej dochodzi jednak ze względu na podjętą przez osoby mające udziały jednomyślną uchwałę.

Warto mieć świadomość, że prawo w Polsce zezwala na rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji lub po przeprowadzeniu wszystkich procedur z tym związanych. W tym pierwszym przypadku wymagana jest zgoda wszystkich wspólników. Bardzo ważne jest też, aby umowa spółki nie określała innego, konkretnego sposobu likwidowania tego podmiotu gospodarczego. Jeśli jednak tak jest, wystarczy dokonać stosownych zmian we wspomnianym dokumencie, poświadczając je podpisami osób mających udziały w firmie.

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji

Formalne zakończenie działalności przedsiębiorstwa na skutek rozwiązania spółki bez jej jednoczesnej likwidacji może odbyć się poprzez podział jej majątku w naturze lub przekazanie organizacji w ręce jednego ze wspólników, przy jednoczesnej konieczności rozliczenia się z pozostałymi. Porozumienie w tej sprawie może zostać zawarte w zwykłej formie pisemnej, pod warunkiem jednak, że nie dotyczy ono przeniesienia własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego. Istotne jest, aby uchwała podjęta w sprawie rozwiązania spółki zawierała również informacje o osobie, która została zobligowana do przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentacji firmy przez okres 5 lat od momentu zakończenia działalności. Reprezentujący jej interesy komplementariusze muszą złożyć do KRS wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru. Uprawomocnienie się postanowienia w tej sprawie oznacza formalne zlikwidowanie przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie spółki bez likwidacji uznaje się za bardzo korzystną z punktu widzenia wspólników opcję. Przede wszystkim wszystkie procedury przebiegają szybciej, w trakcie ich realizacji nie ma konieczności trzymania się ściśle wyznaczonych reguł. W tej sytuacji nie wymaga się sporządzania dokumentów sprawozdawczych, w tym przede wszystkim bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji. Osoby mające udziały w firmie mogą zajmować się nie tylko wykonywaniem czynności likwidacyjnych. Jeśli tylko jest to możliwe, w określonych okolicznościach przysługuje im prawo do podejmowania działań ukierunkowanych na zwiększenie majątku spółki komandytowej. Szacuje się, że w większości przypadków czas konieczny na finalizację procesu zakończenia działalności firmy wynosi około jednego tygodnia.

Rozwiązanie spółki komandytowej po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego

W praktyce wspólnicy nie zawsze mają możliwość skorzystania z opisanej powyżej opcji. W takiej sytuacji pojawia się konieczność zaangażowania w proces mający na celu zakończenie działania spółki komandytowej osoby pełniącej funkcję likwidatora. Stosowną uchwałę w tej sprawie podejmują jednomyślnie wszyscy wspólnicy. Może być ona sporządzona w zwykłej formie pisemnej. W dokumencie obowiązkowo powinny znaleźć się informacje dotyczące rozwiązania spółki, powołania wspomnianego likwidatora oraz wyznaczenia osób zobligowanych do przechowywania ksiąg oraz dokumentacji firmowej przez okres co najmniej pięciu lat. Formalne otwarcie likwidacji działalności komandytowej trzeba zgłosić do KRS. W tym czasie należy też zakończyć wszelkie bieżące interesy podmiotu gospodarczego, a także upłynnić jego majątek i w miarę możności spłacić wszelkie długi. Istotne jest też zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na pokrycie zobowiązań spornych lub niewymagalnych. Po zakończeniu wszystkich opisanych czynności likwidator zajmuje się wypłatą udziałów wspólnikom. Do jego kompetencji należy także właściwe podzielenie ewentualnej nadwyżki pomiędzy wszystkie uprawnione osoby.

Jeśli likwidacja spółki komandytowej została już ostatecznie sfinalizowana, pojawia się konieczność wykreślenia podmiotu z KRS. W tym celu składa się stosowny wniosek. Uprawomocnienie się postanowienia definitywnie kończy działalność przedsiębiorstwa.
Warto pamiętać o konieczności sporządzenia bilansu tak na pierwszy, jak i na ostatni dzień przeprowadzania procedur likwidacyjnych. W sytuacji gdy czas ich trwania przekracza okres dwunastu miesięcy, wymaga się także opracowania sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy.

 

Adwokat z kancelarii Ziobrowski Tax/Law jako likwidator spółki komandytowej

Funkcję likwidatora zwykle powierza się jednemu ze wspólników. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby stosowne uprawnienia przekazać osobie trzeciej. Prawnicy z prowadzonej przez nas w Warszawie kancelarii podejmą się tego zadania. Jako wysoko wykwalifikowani adwokaci weźmiemy na siebie odpowiedzialność za szybkie i sprawne przeprowadzenie całego procesu likwidacyjnego. W zakresie naszych kompetencji mieści się m.in. opracowywanie wniosków o wykreślenie danego podmiotu gospodarczego z KRS, upłynnianie majątku przedsiębiorstwa, spłacanie jego ewentualnych długów oraz zabezpieczenie określonej kwoty na pokrycie zobowiązań spornych bądź niewymagalnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby likwidacja spółki komandytowej przebiegała tak szybko, jak to jest możliwe w danym momencie. W praktyce jednak trudno jest określić czas potrzebny na realizację wszystkich procedur. Zależy on bowiem od ilości zobowiązań ciążących na danym podmiocie gospodarczym, jego aktualnej sytuacji finansowej oraz relacji panujących między wspólnikami. Szacuje się, że minimalny okres finalizacji procesu likwidacyjnego wynosi około pół roku.
Wspólnicy samodzielnie podejmują decyzje odnośnie do wybranego sposobu likwidacji spółki komandytowej. Jeśli jednak jest to możliwe, warto uczynić to bez przeprowadzania procesu rozwiązania działalności.
Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.