Ograniczenia dla biznesu

Zmiany w WHT

Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r. Zmiany w obszarze przepisów dotyczących podatku u źródła dotyczą m.in.:

  • zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku,
  • rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT,
  • zmianę w zakresie wymogu dochowania należytej staranności,
  • uproszczenie sposobu podpisywania oświadczenia płatnika (WH-OSC),
  • wydłużenie ważności wydanych clearance opinions do dnia 1 stycznia 2025 r.
  • zmianę w zakresie definicji rzeczywistego właściciela (Benefical Owner).

Dodatkowo we wprowadzonych zmianach, znalazły się przepisy dopuszczające możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów, pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonych kopii certyfikatów rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Kolejne zmiany dotyczą mechanizmu pay&refund, które są niekorzystne dla podmiotów jeżeli będą:

  • wypłacać należności z tytułu m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych – należności o charakterze biernym; 
  • a suma wypłat z tytułu tych należności dokonywanych w jednym roku podatkowym na rzecz tego samego podatnika będącego zagranicznym podmiotem powiązanym przekroczy 2 mln zł. 

W takiej sytuacji płatnik będzie musiał pobrać WHT od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł wg stawki 19% lub 20%; a dopiero po jego pobraniu podatnik lub płatnik (jeśli poniósł ciężar ekonomiczny podatku) będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku (zgodnie ze zwolnieniem lub niższą stawką).

Podmioty zostaną zatem pozbawione środków (zmniejszy się ich płynność finansowa), które po czasie mogą być im zwrócone. Do tego momentu to jednak organ będzie dysponentem środków i co do zasady będzie miał do 6 miesięcy na ich zwrot.

Podatnik może uniknąć ww. negatywnych konsekwencji, w tym celu wprowadzono dwa rozwiązania:

  • po pierwsze, złożenie oświadczenia płatnika pozwalającego na wyłączenie mechanizmu pay&refund (na płatniku ciąży obowiązek weryfikacji możliwości stosowania preferencji/zwolnienia);
  • po drugie, wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu preferencji (na organie ciąży obowiązek oceny możliwości stosowania preferencji/zwolnienia). Uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji niesie ze sobą następujące konsekwencje: płatnik nie będzie musiał pobierać podatku od objętych opinią płatności korzystających ze zwolnień z WHT; raz uzyskana opinia posłuży co do zasady przez 3 lata. W celu uzyskania tej opinii konieczne jest spełnienie warunków wskazanych w ustawie o CIT (stosowanie zwolnienia) lub warunków zastosowania UPO (stosowanie preferencji). 

Obecnie przepisy wymagają od płatnika podatku WHT, aby weryfikując warunki zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła lub zwolnienia z podatku, dochował należytej staranności przy takiej weryfikacji poprzez charakter i skalę prowadzonej przez płatnika działalności. Po zmianach polskie przepisy dotyczące weryfikacji należytej staranności będą bardziej szczegółowe. Warunki te będą weryfikowane również poprzez odniesienie się do podmiotów powiązanych.

Proponowane zmiany w obszarze WHT przynoszą nowe możliwości, szczególnie co do stosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładem działań w obszarze WHT, które powinni podjąć płatnicy i podatnicy podatku u źródła w związku z planowanymi zmianami jest przegląd dokonywanych płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych do jurysdykcji podatkowych, co do których do tej pory nie było możliwe uzyskanie clearance opinion tj. spoza państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obowiązki ewidencyjne

Przepisy te mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Ustawa przewiduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie elektronicznej. 

Na podatnikach CIT będzie spoczywać obowiązek ich przesyłania do urzędu skarbowego, w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowej, w okresach miesięcznych lub kwartalnych (w zakresie PIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) oraz po zakończeniu roku podatkowego (w zakresie CIT, PIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). 

Wskutek pozyskiwania danych w postaci elektronicznej przedsiębiorcy powinni zostać odciążeni podczas kontroli organów podatkowych. Jednocześnie, umożliwi to administracji skarbowej weryfikację prawidłowości rozliczeń i wykrywania nadużyć w formie zdalnej, bez konieczności przeprowadzania czynności na miejscu oraz zwiększenie ich efektywności. Przesyłanie danych elektronicznie ma się również przyczynić do udostępnienia przedsiębiorcom rozwiązań e-PIT oraz e-CIT.

Wskazane jest przygotowanie się przez przedsiębiorców do wypełniania obowiązków prowadzenia ewidencji i ksiąg w formie elektronicznej, w szczególności zapewnienie odpowiedniego sprzętu i narzędzi technologicznych lub zapewnienie zewnętrznej obsługi księgowej w tym zakresie.

Limit płatności gotówką obniżony do 8 tys. zł

Ustawa przewiduje obniżenie limitu transakcji gotówkowych do kwoty 8000 zł. Każda transakcja powyżej tej kwoty rozliczona musi zostać w formie bezgotówkowej. Przedsiębiorca, który pomimo zakazu, przekaże kontrahentowi płatność w gotówce dla transakcji opiewającej na kwotę powyżej 8 tys. zł, zgodnie z przepisami nie będzie mógł zaliczyć kwoty takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu.