Udzielenie prokury przez Zarząd Spółki

Spis treści

Zapraszamy poniżej do zapoznania się z tematem udzielenia prokury przez zarząd spółki. Nasi eksperci zajmujący się odpowiedzialnością cywilną, podatkową i karną członków zarządu przygotowali również wzór przykładowej uchwały.

Spośród kilku przewidzianych w Kodeksie cywilnym rodzajów prokury jej podstawową formą jest prokura samoistna. Prokurent jest w takim przypadku umocowany do większości czynności, zarówno faktycznych jak i prawnych, które są związane z działaniem ustanawiającego go podmiotu.

Przepisy przewidują obowiązek zgłoszenia udzielenia prokury do właściwego rejestru. Sama jednak czynność ustanowienia prokurenta jest skuteczna już w chwili udzielenia umocowania. Istotne jest więc wskazanie daty podjęcia uchwały przez działających za spółkę członków zarządu, od której prokurent będzie uprawniony do podejmowania czynności ze skutkiem dla spółki.

Udzielenie prokury wymaga uprzedniego wyrażenia zgoda wszystkich członków zarządu spółki (przykład poniżej – Uchwała nr 1). Wskazany wymóg uzasadniony jest ewentualną odpowiedzialnością członków zarządu za działania podejmowane przez prokurenta. Z kolei udzielenie prokury (przykład poniżej – Uchwała nr 2) ma charakter czynności prawnej, w której członkowie zarządu upoważniają określoną osobę, do podejmowania stosownych działań w imieniu i na rzecz spółki.

Uchwała nr 1

Zarządu [xxxxxxxxxxxx] sp. z o.o.

w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie prokury [xxxxxxxxxxxx]

Działając jako członkowie zarządu [xxxxxxxxxxxx] sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem [xxxxxxxxxxxx], (NIP: [xxxxxxxxxxxx], REGON: [xxxxxxxxxxxx]) niniejszym wyrażamy zgodę na udzielenie Panu/Pani [xxxxxxxxxxxx] prokury samoistnej.

________________________________

(podpisy wszystkich członków zarządu)

Uchwała nr 2

Zarządu [xxxxxxxxxxxx] sp. z o.o.

w przedmiocie udzielenia prokury [xxxxxxxxxxxx]

Działając jako zarząd [xxxxxxxxxxxx] sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem [xxxxxxxxxxxx], (NIP: [xxxxxxxxxxxx], REGON: [xxxxxxxxxxxx]) niniejszym udzielamy Panu/Pani [xxxxxxxxxxxx] umocowania do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa [xxxxxxxxxxxx] sp. z o.o. (prokura samoistna).

________________________________

(podpisy wszystkich członków zarządu)

Odpis uchwały nr 1 i 2 doręczyć Panu/Pani [xxxxxxxxxxxx] (wskazać prokurenta)

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.