Rozwiązanie spółki komandytowej a obowiązki księgowe

Spis treści

Planujesz rozwiązanie spółki komandytowej? Sprawdź, jakie obowiązki księgowe musisz dopełnić. Przeczytaj, kiedy powinieneś sporządzić bilans, a kiedy sprawozdanie finansowe. To nie wszystko. Powinieneś także dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania spółki komandytowej i formalności w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie te informacje znajdziesz w poniższej publikacji.

Rozwiązanie spółki komandytowej i obowiązki księgowe

Rozwiązanie spółki komandytowej – sprawozdanie finansowe i bilans

Likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. Zauważ przy tym, że że nie jest on tożsamy ze sprawozdaniem finansowym. Bilans likwidacyjny jest przygotowywany na potrzeby rozliczenia majątku spółki i jego podziału pomiędzy wspólników. Natomiast na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji, spółka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do ich zamknięcia, co wiąże się z obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Zwróć uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe spółki komandytowej postawionej w stan likwidacji powinno obejmować bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Z uwagi na fakt, że sprawozdanie to nie będzie podlegało obowiązkowi badania, o którym mowa w art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, nie będzie ono zawierało zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Likwidacja spółki komandytowej a Urząd Skarbowy i VAT

Podobnie jak przy spółce z o.o., po otwarciu likwidacji, likwidatorzy muszą poinformować o zmianie danych spółki i dodaniu słów „w likwidacji” poprzez formularz NIP-8 oraz zaktualizować dane na formularzu VAT-R. Zgłoszenie to powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Po wykreśleniu spółki z rejestru, zgłoś zakończenie działalności podlegającej opodatkowaniu VAT na formularzu VAT-Z oraz, w przypadku kiedy Twoja spółka zatrudniała pracowników, wyrejestruj ich korzystając z formularza NIP-8.

Rozwiązanie spółki komandytowej a ZUS

Rozwiązanie spółki komandytowej a Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tak jak przy likwidacji spółki z o.o., podczas likwidacji spółki komandytowej też musisz wyrejestrować osoby zatrudnione z odpowiednich ubezpieczeń w ZUS – używając formularza ZUS ZWUA. Zwolnionych pracowników powinieneś wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Pomoc w rozwiązaniu spółki komandytowej

Chcesz rozwiązać spółkę komandytową? To jeden z obszarów specjalizacji naszej kancelarii. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Dzięki temu przekonasz się, że rozwiązanie spółki komandytowej stanie się o wiele mniej skomplikowane.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.