Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, tj. przed upływem 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania zaś wstrzymuje wykonanie danej decyzji.

Jednakże w szczególnych przypadkach organ podatkowy może nadać decyzji tzw. rygor natychmiastowej wykonalności. Wówczas podlega ona wykonaniu bez względu na wniesione w wymaganym terminie odwołanie.

Decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy:

  • organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub
  • strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub
  • strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub
  • okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Wykonanie decyzji nieostatecznej ma charakter wyjątkowy, dlatego też przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco, lecz muszą być poddawane wykładni ścisłej.

Pierwsza przesłanka związana jest z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym w zakresie innych należności pieniężnych. Chodzi tutaj nie tylko o egzekucję należności podatkowych, ale także cywilnych czy administracyjnych.  Istotą tej przesłanki jest fakt iż, skoro podatnik nie wykonał dobrowolnie innych zobowiązań, to również nie wykona zobowiązania wynikającego z decyzji albo z uwagi na zastosowane środki egzekucyjne w zakresie innych egzekwowanych wierzytelności nie będzie w stanie wykonać kolejnego zobowiązania.

Druga przesłanka dotyczy stanu majątku podatnika. Decyzji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy podatnik nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia.

Zebranie przez organ podatkowy informacji dotyczących stanu majątkowego podatnika zapewnia osiągnięcie celu egzekucji. Brak majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej oznaczać może w praktyce bezskuteczność egzekucji.

Trzecią okolicznością jest stwierdzony fakt, że strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia “majątku znacznej wartości”, a więc termin ten oznacza  zbywanie takiej części majątku, która w proporcji do pozostałej, pozostającej w dyspozycji strony, uniemożliwia zaspokojenie wynikającego z decyzji obowiązku.

Ostatnią przesłanką  jest zaistnienie krótszego niż 3 miesiące okresu do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Początek biegu okresu należy liczyć od dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. W praktyce w takim przypadku postanowienie o nadaniu rygoru nie ma sensu skarżyć.  Okoliczność zbliżającego się upływu terminu może uprawdopodobnić obawę niewykonania zobowiązania wraz z zaistnieniem okoliczności związanymi z sytuacją majątkową i finansową zobowiązanego, czy dotychczasowymi działaniami podatnika na jego majątku, na podstawie których można wnioskować, iż zobowiązanie nie zostanie jednak wykonane.

Na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności służy zażalenie. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie skraca terminu płatności, wynikającego z decyzji lub przepisu prawa.

 

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *