border_right_new2

Kontrole i postępowania podatkowe, celno-skarbowe UKS oraz ZUS

Zazwyczaj wśród przedsiębiorców sama myśl o kontroli skarbowej wywołuje grozę. W związku z nowelizacją przepisów, która miała miejsce w 2017 roku i wprowadzeniem kontroli celno-skarbowej w miejsce przeprowadzanej wcześniej kontroli skarbowej kwestia ta wywołuje też wiele pytań i niejasności. Prawnicy kancelarii doradztwa podatkowego Ziobrowski Tax&Law z siedzibą w Warszawie oferują rzetelną, pomoc przedsiębiorcom stojącym w obliczu ww. procedur, udzielając szczegółowych informacji na temat postępowania kontrolnego oraz merytorycznego wsparcia jako pełnomocnicy podatników. Już sama znajomość wszelkich zasad i przeprowadzanych przez kontrolerów czynności jest pomocna dla naszych Klientów. Nasza propozycja sięga jednak dalej – zajmujemy się m.in. reprezentowaniem firm przed inspektorami i sądami czy przygotowywaniem strategii obrony na wypadek zaistnienia takiej konieczności. Oferujemy pomoc prawnika związaną zarówno z kontrolą celno-skarbową, jak i kontrolą podatkową oraz postępowaniami podatkowymi. Dzięki dużemu doświadczeniu w tej materii kancelaria zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo, a Tobie umożliwi spokojny sen nawet w starciu z organami nadzoru.

Czym jest kontrola celno-skarbowa?

Przepisy w sprawie nadzoru skarbowego zmieniono w 2017 roku. Wówczas wprowadzono nowy model kontroli pod nazwą kontroli celno-skarbowej. Zastąpił on dotychczasową procedurę nazywaną kontrolą skarbową. Powstała również nowa instytucja Urzędów Celno-Skarbowych, które zastąpiły Urząd Kontroli Skarbowej (UKS). Nowy model nadzoru działa na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych przepisów ordynacji podatkowej. Celem prowadzenia tego rodzaju postępowania kontrolnego jest wykrywanie najpoważniejszych nieprawidłowości, w tym oszustw czy wyłudzeń, szczególnie tych prowadzonych na szeroką skalę. Może ono jednak również obejmować mniejsze podmioty. Ponadto inspektorzy Urzędu Celno-Skarbowego prowadzą w firmach inne działania sprawdzające, np. związane z przewozem towarów. Ich obecność w przedsiębiorstwie nie oznacza więc, że odbywa się w nim kontrola celno-skarbowa. Sama nowa procedura jest dość rygorystyczna i szczegółowa dlatego bywa określana twardą procedurą kontrolną. Może jej podlegać zarówno przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, jak i celnego czy dewizowego. Wszczęcie kontroli odbywa się bez wcześniejszego zawiadomienia i jest przeprowadzane z urzędu. Trwa ona 3 miesiące, jednak może również zostać przedłużona.

Kontrola celno-skarbowa a dawne postępowanie kontrolne UKS

Przed 2017 rokiem przedsiębiorcy podlegali kontroli skarbowej prowadzonej przez Urząd Kontroli skarbowej. Postępowanie kontrolne UKS było prowadzone na podstawie Ustawy o Kontroli Skarbowej oraz właściwych przepisów ordynacji podatkowej. Podlegający mu podmiot był wcześniej informowany o wszczęciu procedury i mógł złożyć korektę złożonej przez siebie deklaracji jeszcze przed wkroczeniem inspektorów do firmy. Taką możliwość miał też już po zakończeniu kontroli i poznaniu jej ustaleń. Jeżeli owa korekta je uwzględniała lub nie stwierdzono nieprawidłowości, wydawane były wyniki kontroli. Decyzję wydawano, kiedy kontrolowany nie zgadzał się z ustaleniami organu. Współcześnie prowadzona kontrola celno-skarbowa oparta jest o przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i właściwe przepisy ordynacji podatkowej. Jak już wspomniano, jest wszczynana bez uprzedniego informowania podatnika. Może on złożyć korektę deklaracji jedynie w ciągu 14 dni od doręczenia mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. A zatem kwestia dokonania ustaleń o nieprawidłowościach i przekazania ich kontrolowanemu podmiotowi zależy tylko od decyzji inspektorów. Po zakończeniu procedury wydawany jest jej wynik, a jeżeli stwierdzono nieprawidłowości niewykazane w deklaracji podatnika lub jej korekcie, kontrola przekształca się w postępowanie podatkowe. Nie ma możliwości wniesienia zastrzeżeń co do procedury lub podważenia jej wyników.

Jak wygląda procedura kontroli celno-skarbowej?

Nietrudno zauważyć, że w porównaniu z wcześniejszymi zasadami współcześnie stosowane postępowanie kontrolne jest bardziej rygorystyczne. Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim jeszcze większy stres. Warto jednak wiedzieć, jakie uprawnienia mają kontrolerzy i jakie czynności przeprowadzane są w ramach procedury. Zwykle wymaga ona m.in.:
  • udostępnienia terenu firmy, w tym lokali, pomieszczeń itp. do przeszukania,
  • udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg podatkowych – kontrolerzy mogą sporządzać z nich odpisy i kopie,
  • przedstawienia wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli,
  • udostępnienia do badania towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.
Ponadto kontrolerzy mogą dokonywać przesłuchań, zabezpieczać dowody czy zasięgać opinii biegłych. Niekiedy nakładają też zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe, a także na dokumentację ewidencyjną w celu porównania zawartych w niej zapisów ze stanem faktycznym. To dlatego obecność prawnika reprezentującego podatnika jest w takiej sytuacji niezwykle pomocna. Doświadczony pełnomocnik nie tylko zastąpi przedstawicieli firmy przy wielu czynnościach, ale też nie dopuści do nadużyć ze strony kontrolerów.

Kontrola celno-skarbowa a kontrola podatkowa

Innym sposobem na weryfikację rozliczeń jest kontrola podatkowa. To podstawowa procedura, która dotyczy wszystkich podatników. Bazuje na przepisach tworzących ordynację podatkową, a wobec przedsiębiorców stosuje się też zapisy ustawy Prawo Przedsiębiorców. Prowadzi ją naczelnik Urzędu Skarbowego, stosownie do terytorialnego zasięgu działania instytucji. Tryb prowadzenia kontroli jest znacznie mniej restrykcyjny – sprawdza ona przede wszystkim przestrzeganie przez dany podmiot prawa podatkowego pod kątem płatności PIT i VAT. Jest wszczynana po uprzednim zawiadomieniu podatnika, nie wcześniej niż 7 dni po jego dostarczeniu. Kończy się wydaniem protokołu i w porównaniu z kontrolą celno-skarbową jest znacznie bardziej krótkotrwała. Pracownicy Urzędu Skarbowego mają jednak podobne uprawnienia podczas przeprowadzania kontroli co inspektorzy Urzędu Celno-Skarbowego w zakresie dostępu do akt i innych dokumentów, możliwości przebywania na terenie firmy i ich przeszukiwania, zabezpieczania dowodów czy też przesłuchiwania świadków.

Postępowanie podatkowe a kontrola podatkowa

Jeszcze innym typem procedury jest postępowanie podatkowe. Przystępuje się do jego przeprowadzenia zwykle dopiero po wykryciu nieprawidłowości poprzez kontrolę. Jego celem jest ustalenie wysokości zobowiązań. Następuje zwykle z urzędu, ale może być również wszczęte z inicjatywy podatnika (np. celem uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku). Polega na przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej, ustaleniu obowiązku podatkowego oraz wydaniu decyzji co do stwierdzonego zobowiązania. Ponadto w jego toku można wszcząć postępowanie odwoławcze. Przedsiębiorca powinien być zaangażowany w czynności – osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Może mieć wgląd do akt sprawy na każdym jej etapie, angażować się w proces dowodowy i przeprowadzać badanie ksiąg. Dobra reprezentacja podczas trwających procedur tego typu to niezwykle cenny atut, który może mieć istotny wpływ na ich wynik, a więc stwierdzoną wysokość obciążeń fiskalnych. Doświadczony prawnik wyposażony w odpowiedni pakiet wiedzy w roli pełnomocnika firmy to więc niezastąpione wsparcie podczas postępowania.

Kontrola celno-skarbowa i podatkowa, postępowanie podatkowe – nasza oferta

Wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego sprawia, że prawnicy kancelarii Ziobrowski Tax&Law stanowią nieocenioną pomoc podczas różnego typu procedur kontrolnych. Zapewniamy kompleksową reprezentację naszych Klientów przed organami administracyjnymi, sądami i inspektorami, a także doradztwo dotyczące relacji z nimi, w szczególności podczas przeprowadzanych czynności sprawdzających. Oferujemy ponadto usługi obejmujące sporządzanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism – zarówno podczas trwania różnego rodzaju kontroli czy postępowania podatkowego, jak i w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Opracowujemy strategie obrony i wdrażamy odpowiednie działania, by uchronić przed negatywnymi konsekwencjami decyzji kontrolerów. Dokładamy wszelkich starań, by każda prowadzona przez nas sprawa zakończyła się korzystnym dla Klienta wynikiem.