Zmiana formy opodatkowania – na co zwrocic uwage  min
Zmiana formy opodatkowania – na co zwrocic uwage min

Zmiana formy opodatkowania w CEIDG

Kiedy można zmienić formę opodatkowania w Polsce?

Ustawa mówi wprost, że przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą. Dla podatników, którzy już prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku i nie wystawiali faktur w styczniu, termin na zmianę formy opodatkowania wydłuża się do 20 marca. Trzeba poinformować odpowiedni urząd skarbowy o swojej decyzji dotyczącej wyboru formy opodatkowania. Odpowiednio dopasowana metoda opodatkowania może przynieść firmie znaczne oszczędności. Warto skorzystać z usług doradcy podatkowego. Obsługa prawna i podatkowa naszej firmy przez ekspertów w dziedzinie zagwarantuje optymalne wykorzystanie potencjału w zakresie optymalizacji podatkowej.

Jak zmienić sposób opodatkowania w CEIDG?

Aby zmienić sposób opodatkowania, należy wypełnić i złożyć formularz CEIDG-1, co jest możliwe zarówno drogą elektroniczną przez stronę biznes.gov.pl , jak i osobiście.
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku muszą wybrać formę opodatkowania najpóźniej w dniu składania wniosku o wpis do CEIDG. Opóźnienie w dokonaniu tego wyboru skutkuje automatycznym zastosowaniem ogólnych zasad opodatkowania według skali podatkowej.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej 2024

Zmiana formy opodatkowania w Polsce zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, osiągane przychody oczy preferencje podatkowe przedsiębiorcy. Najpierw należy zdecydować, na którą formę opodatkowania chce się przejść:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
  • opodatkowanie liniowe (19% podatek dochodowy),
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Skala podatkowa

Podatek dochodowy obciążający dochody według stałej skali podatkowej (z stawkami 12% i 32%) to standardowa metoda opodatkowania, która nie wymaga specjalnego zgłaszania. Ta metoda oblicza podatek na podstawie dochodu, od którego odliczane są przysługujące odliczenia (dochód = przychód minus koszty jego uzyskania). Stawka podatkowa zależy od wysokości dochodu: 12% do 120.000 zł, a powyżej tej kwoty wynosi 32%.

Wybierając tę formę, można skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz różnych ulg i odliczeń. Wymaga to jednak prowadzenia odpowiednich ksiąg podatkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. oraz regularnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznych lub kwartalnych), do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, najpóźniej do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub kwartał. Zaliczki stają się obowiązkowe, gdy przekroczą 1.000 zł.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą wybrać kwartalne wpłaty zaliczek, informując o tym naczelnika urzędu skarbowego w deklaracji PIT-36 za dany rok podatkowy, składanej od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku.

Podatek liniowy

Podatek liniowy zakłada, że wszystkie przychody przedsiębiorcy uzyskane z własnej działalności gospodarczej podlegają jednolitej stawce podatkowej wynoszącej 19%, bez względu na ich wielkość. Dochody te nie mogą być łączone z innymi rodzajami przychodów.

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą masz możliwość wyboru między różnymi metodami opodatkowania swoich dochodów zgodnie z prawem podatkowym. Możliwość zmiany formy opodatkowania istnieje, ale musi być dokonana w określonym terminie.

Do korzystania ze stawki liniowej uprawnione są osoby, które generują przychody z własnej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, takich jak uprawy szklarniowe, hodowla drobiu, pszczelarstwo, czy hodowla zwierząt futerkowych. Dochody z pracy w spółkach cywilnych, jawnych czy partnerskich również mogą być opodatkowane w ten sposób, gdzie za podatników uznaje się wspólników tych spółek.

Należy pamiętać, że dochody z umów zlecenia lub umów o pracę nie kwalifikują się do opodatkowania stawką liniową. Wybór tej formy opodatkowania obejmuje całość dochodów z działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy działalność jest prowadzona indywidualnie, czy w ramach spółki.

Przy wyborze podatku liniowego nie można korzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ani z ulgi na dziecko.

Utrata prawa do korzystania z opodatkowania liniowego następuje, gdy dochody są generowane z działalności gospodarczej prowadzonej na własną rękę lub jako wspólnik spółki, świadcząc usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, jeśli usługi te były lub są wykonywane w ramach umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy. W takim przypadku opodatkowanie za cały rok podatkowy odbywa się według zasad ogólnych, a możliwość powrotu do opodatkowania liniowego pojawia się w roku następującym po roku, w którym wykonano pracę dla byłego pracodawcy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie ryczałtem charakteryzuje się tym, że podatnicy płacą podatek od całkowitego przychodu, który osiągnęli, bez możliwości odliczenia kosztów związanych z działalnością. Jest to opcja korzystna dla tych przedsiębiorców, których wydatki operacyjne są stosunkowo niskie, ponieważ w rozliczeniach podatkowych nie bierze się pod uwagę wydatków na uzyskanie przychodu.

System ten umożliwia opłacanie podatku w uproszczony sposób. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można stosować m.in. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem, detalicznego handlu rolnego oraz z przychodów z najmu prywatnego, realizowanego poza ramami działalności gospodarczej.

Decydując się na ryczałt:

– nie jest możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
– nie można odliczyć ulgi na dziecko od kwoty ryczałtu.

Jednakże, posiadając działalność opodatkowaną ryczałtem i jednocześnie otrzymując dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. z umowy o pracę), istnieje możliwość odliczenia ulgi na dziecko od podatku naliczonego od umowy o pracę.

Ryczałt umożliwia także prowadzenie prostszej księgowości poprzez ewidencję przychodów, a stawki podatku zależą od rodzaju działalności i mieszczą się w przedziale od 2% do 17%.

Ryczałtem mogą być opodatkowane:

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
– spadkobiercy przedsiębiorstw,
– spółki cywilne z udziałem wyłącznie osób fizycznych,
– spółki cywilne osób fizycznych oraz spadkobierców przedsiębiorstw,
– spółki jawne z osobami fizycznymi jako jedynymi wspólnikami,
pod warunkiem, że ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro, przeliczone według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na początku października poprzedniego roku.

Do wspomnianego limitu 2 mln euro nie wlicza się przychodów korygowanych o należności przeterminowane ponad 90 dni.

Zmiana formy opodatkowania – Podatkowy zawrót głowy

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa