border_right

Obsługa prawna przedsiębiorstw Warszawa

Doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców i osób fizycznych –  skorzystaj z pomocy kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. W katalogu naszych usług mieści się kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw w Warszawie. 

Bieżące doradztwo podatkowe to stała opieka prawników warszawskiej Kancelarii nad wszelkimi podatkowymi aspektami prowadzonego biznesu. Usługi świadczone przez zespół doradztwa podatkowego Ziobrowski Tax&Law obejmują następujące dziedziny prawa podatkowego i obsługi prawnej przedsiębiorstw:

 • podatek dochodowy od osób prawnych;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • podatki transakcyjne (podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych);
 • podatek od spadków i darowizn;
 • cło;
 • międzynarodowe prawo podatkowe.
Obsługa prawna firm z Warszawy odbywa się w dni robocze, jednak jesteśmy do dyspozycji Klientów również w święta oraz weekendy. W razie konieczności można skontaktować się z adwokatami telefonicznie lub mailowo.

Obsługa podatkowa firm w Warszawie

Nasza Kancelaria w Warszawie zapewnia Klientom usługę podatkową pozwalającą z jednej strony na eliminowanie zagrożeń i minimalizację obciążeń podatkowych, a z drugiej, na możliwość kontroli oraz optymalizację działalności gospodarczej z perspektywy podatkowej przedsiębiorstw w Warszawie.

Doradztwo obejmuje również analizę odpowiednich przepisów podatkowych UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Ziobrowski Tax&Law specjalizuje się w:

 • bieżącym doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które obejmuje między innymi podatkowe aspekty finansowania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowej kwalifikacji kosztów finansowych, transakcji z podmiotami powiązanymi (transfer pricing), optymalizację i zarządzanie „złymi długami”, podatkowe aspekty działalności marketingowej, optymalizację podatkową wydatków dokonywanych przez spółki z punktu widzenia możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, opodatkowanie dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych itp.;
 • bieżącym doradztwie w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego;
 • weryfikowaniu umów zawieranych przez Klientów w celu eliminacji/ ograniczenia ryzyka podatkowego;
 • analizie z punktu widzenia zagadnień podatkowych innych dokumentów przygotowywanych przez Klientów, takich na przykład jak Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień w zakresie zamówień publicznych;
 • doradztwie w zakresie poszczególnych transakcji związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych (łączenia i przejęcia, podziały, prywatyzacje, nabywanie udziałów — share deal), nabyciem wybranych aktywów (asset deal), przedsiębiorstw (enterprise deal) oraz niektórych praw majątkowych (np: nabycie know-how);
 • doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące przygotowywanie kontraktów menedżerskich, umów o pracę, umów-zleceń i umów o dzieło, analizę planów opcyjnych oraz wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika;
 • doradztwo w zakresie form zatrudnienia i zasad wynagradzania, a także ich opodatkowania oraz objęcia ubezpieczeniem społecznym;
 • opracowanie oraz analiza programów motywacyjnych;
 • doradztwie podatkowym w zakresie podatku od spadków i darowizn;
 • reprezentowaniu interesów właściciela przedsiębiorstwa w toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Obsługa prawna skierowana jest zarówno do Klientów instytucjonalnych, jak i prywatnych. 

Przedsiębiorstwa w Warszawie – obsługa prawna

Kancelaria Prawno-Podatkowa z Warszawy świadczy profesjonalną obsługę prawną na rzecz m.in. przedsiębiorstw działających w różnych branżach. W zakresie naszych usług mieści się m.in. przygotowywanie opinii oraz sporządzanie umów handlowych i ich szczegółowa weryfikacja pod kątem zgodności z obowiązującym prawem. Na zlecenie Klienta podejmujemy się też reprezentacji jego interesów w sporach z dłużnikami. Sporządzamy wezwania do zapłaty oraz pośredniczymy w polubownych rozmowach z właścicielami zadłużonych firm celem ustalenia możliwego do zaakceptowania przez obie strony terminu spłaty zaległych należności. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za załatwianie różnych formalności podatkowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.