Obowiązek podatkowy w PCC powstaje z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o wniesieniu dopłat do udziałów czy dopiero w momencie faktycznego dokonywania tych dopłat wspólników?

Czy obowiązek podatkowy dla spółki kapitałowej w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o wniesieniu dopłat do udziałów czy dopiero w momencie faktycznego dokonywania tych dopłat przez poszczególnych wspólników?

Odpowiedz może mieć praktyczne znaczenie bowiem od momentu podjęcia uchwały do momentu faktycznego dokonania dopłat może minąć nawet kilka miesięcy.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawierają zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 Ustawy PCC podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 1 cyt. Ustawy PCC przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany. Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej – uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Przy czym określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Natomiast z treści art. 3 ust 1 pkt 2 Ustawy PCC wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) Ustawy PCC, podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zgodnie z art. 177 ustawy Kodeks spółek handlowych umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat do Spółki przez wspólników stanowi zmianę umowy  spółki i powoduje obowiązek zapłaty podatku PCC. Obowiązek ten powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Określony w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy PCC moment powstania obowiązku podatkowego obejmuje również moment podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat.

Podjęcie uchwały jako czynność skutkująca zmianą umowy spółki i warunkująca moment powstania obowiązku podatkowego nie jest bowiem zastrzeżona jedynie do uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną (określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zmianą umowy spółki w oparciu o przepis art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy PCC są również dopłaty, do wniesienia których konieczne jest podjęcie stosownej uchwały, a zatem dokonanie czynności cywilnoprawnej.

Późniejsze wniesienie dopłat (jak również ewentualne niewykonanie przez wspólnika obowiązku ich wniesienia) nie wpływa na samo powstanie (i moment powstania) obowiązku podatkowego. Tym samym, moment faktycznego dokonywania dopłat przez poszczególnych wspólników nie ma znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek podatkowy w PCC powstaje z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o wniesieniu dopłat do udziałów czy dopiero w momencie faktycznego dokonywania tych dopłat wspólników?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *