border 3
border 3

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Polsce stanowi formę odwołania, dzięki której firmy oraz inne podmioty mogą podważać rozstrzygnięcia podjęte przez urzędy administracji publicznej. Skarga do WSA z reguły dotyczy definitywnych decyzji administracyjnych, czyli tych, wobec których nie ma już możliwości odwołania się w ramach procedur administracyjnych. Skarga do WSA stanowi ważny element ochrony praw przedsiębiorców w relacjach z administracją publiczną, umożliwiając niezależną i obiektywną ocenę legalności działań administracji.

Procedura składania skargi do WSA

Procedura składania skargi do WSA obejmuje kilka kluczowych kroków. Warto skorzystać z usług kancelarii prawnej, aby uniknąć problemów związanych z wniesieniem postępowania administracyjnego na drogę sądową już po odwołaniu bezpośrednio w danym urzędzie.

  • Skargę należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia skargi.
  • Skarga musi spełniać określone wymogi formalne. Powinna zawierać oznaczenie skarżącego, wskazanie decyzji (lub innego aktu) będącego przedmiotem skargi, określenie naruszeń prawa, które skarżący zarzuca, oraz podpis skarżącego lub jego pełnomocnika.
  • Do skargi należy dołączyć komplet dokumentów dotyczących sprawy: kopię zaskarżanej decyzji oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy.
  • Złożenie skargi wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, chyba że skarżący uzyska zwolnienie z jej ponoszenia. Więcej informacji o opłatach możemy znaleźć na stronach WSA
  • Skargę składa się bezpośrednio w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym właściwym ze względu na siedzibę organu, który wydał zaskarżoną decyzję.
  • Po złożeniu skargi rozpoczyna się postępowanie sądowe, w trakcie którego sąd analizuje zgodność zaskarżonej decyzji z prawem i może ją uchylić, zmienić lub oddalić skargę.
JZTL logo white
JZTL logo white

Konsultacje online

Potrzebujesz pomocy adwokata lub doradcy podatkowego? Skup się na biznesie, my zajmiemy się rozwiązaniem Twoim problemów prawno podatkowych.

Skarga do WSA- powiązane publikacje