Regulamin sklepu i usług cyfrowych

 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki umów zawieranych za pośrednictwem sklepu, a także warunki świadczenia usług cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 3. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest: X.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – X
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: X.
 7. Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu, dostępna pod adresem internetowym: X.
 8. Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzane i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku, które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą. 
 9. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu dokonania zakupu w Sklepie, uzyskania dostępu do zakupionej do treści i/lub usługi cyfrowej lub uzyskania dostępu.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Produkty wybrane przez Klienta do zakupu, a także dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu płatności.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 14. Treści użytkownika – dane i informacje udostępnione przez Użytkownika w ramach Sklepu.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. 
 16. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 17. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 18. Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy produkcie oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny produktu albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany produkt oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

§3 Sposób kontaktu ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: X.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: X
  2. pisemnie na adres: X
 3. Sprzedawca, zgodnie z Rozporządzeniem 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) wyznaczył punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, a także do kontaktu z Użytkownikami Usług cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę oraz osób trzecich na potrzeby stosowania ww. rozporządzenia.

§4  Środowisko cyfrowe Klienta

 1. Do korzystania ze Strony internetowej oraz Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania Zamówień i korzystania z Produktów niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych, przeglądarka plików pdf, word oraz excel oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), posiadanie dostępu do sieci Internet.
 2. Sprzedawca nie zapewnia wsparcia technicznego i prawnego dla usług świadczonych w ramach Sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych (poprawność danych leży po stronie Klienta);
 2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych przez Klienta;
 3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
 5. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.
 1. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z funkcjonalności Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony j i Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta. 
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za Wady Prawne Dokumentu.
 5. Wadą Prawną, w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu, jest każda niezgodność treści dostarczonej przez Sprzedawcę, na podstawie której wykreowano Dokument, z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy lub z innymi powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami, jeśli tak wskazano w opisie dostępnego do wykreowania dokumentu, powstała z wyłącznej winy Sprzedawcy oraz istniejąca na dzień wykreowania Dokumentu, która wywołała bezpośrednią szkodę po stronie Klienta, stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną, pod warunkiem zgłoszenia tej szkody Sprzedawcy w terminie jednego roku od wykreowania Dokumentu („Wada Prawna”).
 6. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, iż Dokumenty tworzone za pośrednictwem Sklepu tworzone są w sposób automatyczny i Sprzedawca nie dokonuje oceny możliwości ich zastosowania przez konkretnego Sprzedawcę.
 7. Ocena adekwatności Dokumentu do działalności Klienta powinna zostać dokonana przez Klienta. Ryzyko posługiwania się Produktem i dostosowania jego treści do faktycznej działalności Klienta ponosi Klient. Tym samym Sprzedawca nie zapewnia, że treść wykreowanych Dokumentów czy też zakupionych Produktów będzie dostosowana do działalności Klienta.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za skutki przekazania Treści przez Klienta osobom trzecim. Wszelką odpowiedzialność z tytułu posłużenia się Treścią przez osobę, której Klient udostępnił ponosi Klient.

§5 Usługi cyfrowe oraz zasady moderowania Treści

 1. Sprzedawca umożliwia korzystanie z następujących usług cyfrowych: 
  1. dostęp i przeglądanie nieodpłatnych treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystanie z dostępnej wyszukiwarki treści, 
  2. umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji, 
  3. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie, 
 2. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta lub przesyłając żądanie Sprzedawcy na adres email. Z pozostałych usług można zrezygnować, zaprzestając ich korzystania.

§6 Odpłatne Produkty

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu.
 2. Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów i Usług cyfrowych Sprzedawca przedstawia w ich opisach na Stronie internetowej i/lub w Sklepie. 
 3. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp przez czas wskazany w opisie Produktu.
 4. W przypadku Produktów, które Sprzedawca oferuje w przedsprzedaży, Sprzedawca spełnia świadczenie w terminach wskazanych w ich opisach udostępnionych na Stronie internetowej.

§7 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub oznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres. Usunięcie konta oznacza brak dostępu do danych zgormadzonych na Koncie.

§8 Zasady składania Zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
 5. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 6. Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest: 
  1. po założeniu Konta zgodnie z instrukcją 
  2. lub bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 7. W celu złożenia Zamówienia (bez rejestracji) należy:
  1. Wybrać Produkt cyfrowy będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”, 
  3. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres email, na który ma nastąpić dostarczenie Produktu lub Usługi cyfrowej (jeśli dotyczy), 
  4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę
  6. dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 8. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  1. Wybrać Produkt cyfrowy, będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
  3. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostarczenie Produktu oraz zaznaczyć pole „Załóż konto„,
  4. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  6. dokonać płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 9. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 10. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 11. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę” między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
 12. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) a także kopię treści niniejszego Regulaminu.
 13. Po dokonaniu płatności produkt elektroniczny oraz faktura VAT (jeśli Klient zażądał faktury) zostają wysłane na wskazany adres mailowy podczas składania zamówienia.

§9 Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Produktów cyfrowych są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.
 4. Cena za Produkt cyfrowy jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy. 
 5. Sprzedawca może udostępnić Przedsiębiorcy kod rabatowy („Kod Rabatowy”) służący zmniejszeniu kwoty ceny za Usługi. Szczegółowe warunki realizacji Kodu Rabatowego zostaną wskazane wraz z przekazaniem Kodu Rabatowego.
 6. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
 7. Dostęp do Produktów i Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres e-mailowy.
 8. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
 1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 2. karta debetowa, 
 3. karta kredytowa, 
 4. przelewy elektroniczne,
 5. płatności mobilne, w tym blik
 1. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.
 2. W przypadku skorzystania z opcji dokonania płatności w terminie innym niż niezwłocznie po wybraniu odpowiedniej opcji w Sklepie przekaże Klientowi na adres e-mail link do systemu e-płatności, a także przypomni Klientowi o możliwości dokonania płatności, w przypadku jej niedokonania w terminie 7 dni od wykreowania Produktu.
 3. W przypadku konieczności zwrotu środków powodujących powstanie po stronie Sprzedawcy dodatkowych kosztów (w szczególności ze względu na konieczność zwrotu środków na inny niż polski rachunek bankowy), Klient będzie zobowiązany do poniesienia tych kosztów.

§10 Termin dostarczenia Produktu 

 1. Sprzedawca Produkt cyfrowy dostarcza Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy ma być dostarczone w późniejszym terminie (przedsprzedaż), Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu dostępnym na Stronie internetowej lub w Sklepie. 
 2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. 

§11 Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produkt cyfrowy (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z Umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w Regulaminie. 
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
 6. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

§12 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. 
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do: 
 1. umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku; 
 2. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 1. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w Regulaminu.
 2. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy o dostarczenie treści lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z treści lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim. 

§13 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§14 Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania tych treści ani ich poszczególnych elementów osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§15 Opinie w Sklepie internetowym

 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca nie zamieszcza opinii klientów.  Sprzedawca nie korzysta też nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innym osobom opinii w celu promowania produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym takich jak: zmiany przepisów prawa, orzeczenia organu państwowego, zmiany warunków świadczenia usług, w tym zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Sprzedawca informuje o planowanych zmianach Regulaminu poprzez ich publikację na swojej Stronie internetowej, a w przypadku Użytkowników, z którymi wiążą go Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian, także drogą elektroniczną na adres email Użytkownika, o ile Użytkownik podał go Sprzedawcy. 
 4. Zmiany obowiązują od dnia publikacji Regulaminu na Stronie, z wyjątkiem Klientów, z którymi Sprzedawca zawarł Umowę przez wprowadzeniem zmian i nie została ona wykonana w całości do czasu wprowadzenia zmian. W przypadku takich Umów zmiany obowiązują nie wcześniej niż 14 dni od dnia poinformowania o nich Użytkownika. Zmiany nie mają wpływu na prawa przez nich nabyte. 
 5. W przypadku zmian, które w sposób istotny zmieniają warunki zawartej Umowy, Klient i Użytkownik mają prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach. Jeżeli Użytkownik lub Klient nie wypowie Umowy w tym terminie, to zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać Użytkownika i Klienta od następnego dnia po upływie terminu do wypowiedzenia Umowy. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.