border 3
border 3

Windykacja należności

Windykacja należności – Prawnik Warszawa

Nasi doświadczeni prawnicy skutecznie reprezentują Twoją firmę w sprawach sądowych, włącznie z procesami windykacyjnymi. Dzięki naszemu zaangażowaniu i wiedzy, pomożemy Ci odzyskać należności z tytułu niezapłaconych faktur VAT oraz chronić Twoje interesy w sądzie.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • Skuteczne zarządzanie procesami windykacyjnymi związane z nieuregulowanymi fakturami VAT (sprawy nakazowe i upominawcze).
 • Dochodzenie roszczeń dotyczących wykonania umów oraz odszkodowań za niewłaściwe spełnienie zobowiązań umownych.
 • Reprezentacja w sprawach dotyczących naruszeń dóbr osobistych oraz roszczeń o odszkodowanie z tego tytułu.
 • Profesjonalna obsługa procesów związanych z postępowaniami wieczystoksięgowymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z naprawieniem szkód wynikających z różnych zdarzeń, nie tylko związanych z niewykonaniem umów (szkody deliktowe).
 • Zapewnienie wsparcia w sprawach związanych z uzasadnionym zwrotem świadczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i zadośćuczynieniem.
 • Reprezentowanie stron w procesach mających na celu uznawanie nieważności działań dłużników na szkodę wierzycieli.
 • Profesjonalne prowadzenie postępowań mających na celu ustalenie istnienia lub nieistnienia określonych stosunków prawnych, praw lub ich perspektyw.
 • Skuteczne rozwiązywanie sporów korporacyjnych i zapewnienie ochrony interesów biznesowych.
JZTL logo white
JZTL logo white

Konsultacje online

Potrzebujesz pomocy adwokata lub doradcy podatkowego? Skup się na biznesie, my zajmiemy się rozwiązaniem Twoim problemów prawno podatkowych.

Windykacja należności niezapłaconych faktur - faq

Ile trwa postępowania sądowe z tytułu niezapłaconej faktury VAT?

Czas trwania postępowania sądowego z tytułu niezapłaconej faktury VAT może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na długość trwania takiego postępowania:

 • Słuchanie sądowe: Jeśli postępowanie wymaga przeprowadzenia słuchania sądowego, może to wydłużyć cały proces, ponieważ sądy muszą ustalić terminy, a strony i świadkowie muszą być dostępni w danym czasie.
 • Obłożenie sądów: Czas trwania postępowania może być również uzależniony od obłożenia sądów i ilości innych spraw oczekujących na rozprawę.
 • Skomplikowanie sprawy: Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana, może to wymagać więcej czasu na analizę dowodów, świadectw i argumentów przedstawionych przez strony.
 • Wolne tempo przeciwnika: Czasami opóźnienia mogą wynikać z działań przeciwnika, takich jak składanie wniosków o przedłużenie terminów, wniesienie odwołań czy zażalenia.
 • Wpływ epidemii lub innych czynników zewnętrznych: Okoliczności takie jak epidemie, zmiany w organizacji pracy sądów lub innych czynników zewnętrznych mogą wpływać na tempo postępowania.
 • Rodzaj sądu: Czas trwania postępowania może się różnić w zależności od rodzaju sądu, w którym sprawa jest prowadzona (np. sąd gospodarczy, cywilny).
 • Wniesienie odwołania: Jeśli którakolwiek ze stron wniesie odwołanie od wyroku, proces może się wydłużyć o czas trwania postępowania apelacyjnego.

W praktyce czas trwania postępowania sądowego z tytułu niezapłaconej faktury VAT może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od wyżej wymienionych czynników. Ważne jest również, aby w przypadku takiej sytuacji skonsultować się z prawnikiem, który będzie mógł dokładniej oszacować potencjalny czas trwania postępowania w konkretnym przypadku.

Na czym polega sądowe postępowanie zabezpieczające?

Sądowe postępowanie zabezpieczające to specjalny rodzaj postępowania sądowego, którego celem jest zapewnienie tymczasowego zabezpieczenia praw strony w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie głównego postępowania sądowego.

Postępowanie to ma na celu uniemożliwienie, ograniczenie lub zabezpieczenie konkretnych działań lub mienia w celu ochrony interesów strony, które mogą zostać zagrożone, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których można zastosować sądowe postępowanie zabezpieczające:

 • Zabezpieczenie roszczenia: Gdy strona obawia się, że druga strona może zaszkodzić jej interesom poprzez np. przekształcenie mienia lub przekazanie go innym osobom, może wystąpić do sądu o zabezpieczenie tego mienia.
 • Zakazanie działań: Sąd może orzec tymczasowy zakaz wykonania określonych działań, które mogą zaszkodzić interesom jednej ze stron, np. zakaz konkurencji przez określony czas.
 • Zakazanie rozporządzenia mieniem: W sytuacjach, gdy strona obawia się, że druga strona może sprzedać, przekazać lub obciążyć mienie, które ma znaczenie dla dalszego postępowania, może wystąpić o zakazanie takich działań.
 • Zabezpieczenie dowodów: Gdy istnieje obawa, że ważne dowody mogą ulec zniszczeniu lub utraceniu, strona może wystąpić o zabezpieczenie tych dowodów w celu zachowania ich w nienaruszonym stanie.
 • Zabezpieczenie roszczeń majątkowych: Postępowanie zabezpieczające może dotyczyć także roszczeń majątkowych, takich jak zwrot długu lub odzyskanie nienależnie wypłaconych środków.

Sądowe postępowanie zabezpieczające to środek ostrożności, który ma na celu zapewnienie, że strony nie będą wystawione na ryzyko utraty swoich praw lub majątku przed rozstrzygnięciem głównego postępowania sądowego. Orzeczenie sądowe w postępowaniu zabezpieczającym ma charakter tymczasowy i obowiązuje do momentu zakończenia głównego postępowania lub orzeczenia w sprawie.

Warto zaznaczyć, że zasady i procedury postępowania zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od systemu prawnego danego kraju. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać dokładne informacje i poradę w konkretnym przypadku.

Co powinien zawierać pozew do sądu z tytułu niezapłaconej faktury?

Pozew do sądu z tytułu niezapłaconej faktury powinien być starannie przygotowany i zawierać wszystkie istotne informacje oraz argumenty mające na celu uzasadnienie roszczenia. Oto główne elementy, jakie powinien zawierać pozew:

Wstęp:

 • Dane strony skarżącej (osoby lub firmy występującej w roli powoda).
 • Dane strony pozwanej (osoby lub firmy, której skarżący przypisuje odpowiedzialność za niezapłaconą fakturę).
  Informacja o sądzie, do którego pozew jest skierowany.

Skrót sprawy:

 • Krótki opis charakteru i podstawy roszczenia (niezapłacona faktura).

Stan faktyczny:

 • Szczegółowy opis transakcji, która doprowadziła do wystawienia faktury.
 • Data i numer faktury.
 • Kwota faktury i wszelkie dodatkowe koszty lub odsetki.

Podstawa prawna:

 • Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których roszczenie jest dochodzone (np. Kodeks cywilny, umowa, regulaminy).

Roszczenie:

 • Wskazanie konkretnego żądania, czyli kwoty pieniężnej, jaką skarżący domaga się od pozwanego.
 • Ewentualnie podanie informacji o odsetkach lub innych kosztach, które są żądane.

Dowody:

 • Wykaz planowanych dowodów, które mają potwierdzić istnienie roszczenia (np. faktura, korespondencja, umowy).
 • Warto podać również, jakie inne dowody mogą być użyteczne w sprawie.

Wartość sporu:

 • Informacja o wartości sporu, która jest istotna przy obliczaniu opłaty sądowej i wyborze właściwego sądu.
  Wniosek:
 • Jasny wniosek o zasądzenie roszczenia.
 • Wartością dokładnie określić, czego się oczekuje od sądu (np. zapłaty określonej kwoty, odsetek, kosztów).

Podpis i załączniki:

 • Data i podpis osoby lub pełnomocnika występującej w imieniu skarżącego.
 • Załączniki, takie jak kopia faktury, umów czy innych dokumentów, które potwierdzają roszczenie.

Pełnomocnictwo: (Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika)

 • Jeśli pozew jest składany przez pełnomocnika, powinno się dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Pamiętaj, że pozew powinien być redagowany w sposób czytelny i zrozumiały, zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami procesowymi. W przypadku wątpliwości lub braku doświadczenia w redagowaniu pozwu, warto skonsultować się z prawnikiem.

Windykacja należności - powiązane publikacje