border_3

Likwidacja spółki z o.o.

Zakończenie działalności spółki z o.o. wiąże się z koniecznością przeprowadzenia pewnych procedur likwidacyjnych. W praktyce jest to dość skomplikowany i złożony proces, którego realizacja wymaga nie tylko dogłębnej znajomości aktualnie obowiązującego prawa, ale także zasad stosowania określonych przepisów. W naszej kancelarii Ziobrowski Tax/Law działającej w Warszawie pracują wysoko wykwalifikowani prawnicy, którzy na zlecenie klienta wezmą na siebie odpowiedzialność za sprawne i szybkie przeprowadzenie likwidacji spółki z o.o. Zatrudniani tutaj adwokaci dysponują bogatą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie udzielić kompleksowej pomocy wszystkim wspólnikom, którzy starają się o wykreślenie z KRS ich przedsiębiorstwa. Nasze profesjonalne wsparcie swym zasięgiem obejmuje zarówno doradztwo prawne, jak i praktyczne uczestnictwo w realizacji określonych procedur eliminacyjnych.
Likwidacja spółki z o.o. przebiega wieloetapowo. Warto omówić szczegółowo każdą fazę.

Otwarcie likwidacji spółki z o.o.

Trzeba mieć świadomość, że zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być spowodowane określonymi przyczynami. Mogą to być powody wyszczególnione w umowie zawartej pomiędzy wspólnikami, jak również inne czynniki wskazane w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych (np. upadłość przedsiębiorstwa). Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. może też nastąpić drodze stosownej uchwały zawartej większością głosów w głosowaniu, w którym wzięły udział uprawnione do tego osoby oraz poświadczonej protokołem przygotowanym przez notariusza. Jeśli dane przedsiębiorstwo powstało na mocy umowy sporządzonej na podstawie specjalnego wzorca, może ono zostać zlikwidowane w oparciu o pisemną decyzję sygnowaną podpisem osobistym lub elektronicznym albo przy użyciu profilu zaufanego. Warto pamiętać o tym, że do otwarcia procedur likwidacyjnych dochodzi w dniu wystąpienia jednej z opisanej powyżej przyczyn.

Ogłoszenie uchwały wspólników i powołanie likwidatorów

Podjęta przez wspólników uchwała dotycząca rozwiązania firmy otwiera drogę do likwidacji spółki z o.o. Pod rygorem nieważności dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego. Obowiązkowo zamieszcza się tam wykaz osób, którym powierzono funkcję likwidatorów. Zazwyczaj są to członkowie zarządu danego przedsiębiorstwa, jakkolwiek istnieje także możliwość powołania przez sąd na to stanowisko innych ludzi. Może nim być na przykład adwokat wspólników z naszej kancelarii działającej w Warszawie. Wysoko wykwalifikowany prawnik bierze wówczas na siebie odpowiedzialność za sprawne i szybkie przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z likwidacją oraz opracowanie i złożenie wniosku o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru KRS.

Likwidacja spółki z oo

Standardowo do przyjęcia postanowień uchwały wymagane jest uzyskanie 2/3 głosów. Nie ma przy tym znaczenia, ile uprawnionych osób wzięło udział w głosowaniu. Może się jednak zdarzyć, że umowa rozstrzyga te kwestie w inny sposób. W takim przypadku należy się podporządkować przyjętym wcześniej ustaleniom albo dokonać odpowiedniej modyfikacji kontraktu (także na drodze stosownej uchwały) jeszcze przed wszczęciem procedury likwidacji spółki z.o.o.

Zgłoszenie wszczęcia procedur likwidacyjnych w sądzie rejestrowym oraz wezwanie wierzycieli spółki

Osoba, która piastuje funkcję likwidatora, w pierwszej kolejności zobowiązana jest do dokonania zgłoszenia w sądzie rejestrowym. W przygotowanym na tę okoliczność wniosku powinny znaleźć się dane odnoszące się do otwarcia procesu likwidacyjnego, nazwisk i imion oraz adresów zameldowania osób odpowiadających za jego praktyczne przeprowadzenie, jak również sposobów reprezentowania przez nich spółki z.o.o., która znajduje się w stanie likwidacji. Dokument może złożyć każdy likwidator. Musi on jednak przy tym pamiętać o konieczności zachowania terminu wynoszącego 7 dni od momentu wszczęcia procedury likwidacyjnej. Jeśli podczas trwania całego procesu doszło do zmiany danych likwidatorów lub sposobów reprezentacji przedsiębiorstwa, o tym fakcie trzeba niezwłocznie poinformować KRS.
Otwartą likwidację spółki z o.o. ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To pozwala na wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Mają oni na to czas przez trzy miesiące od daty ukazania się stosownego wpisu w MSiG.

Czynności likwidacyjne

W dalszej kolejności od likwidatorów wymaga się, aby podjęli się praktycznej realizacji określonych czynności likwidacyjnych. W tym celu najpierw należy opracować bilans ich otwarcia, który przekazuje się później wspólnikom do przeanalizowania oraz zatwierdzenia. W dokumencie tym muszą znaleźć się wszystkie składniki aktywów ułożone zgodnie z ich aktualną wartością.
Likwidacja spółki z.o.o w praktyce uniemożliwia rozpoczęcie przez podmiot nowych przedsięwzięć. Należy natomiast zakończyć wszystkie bieżące interesy firmy, a także ściągnąć wierzytelności i spłacić wszystkie długi ze środków pochodzących z upłynnionego wcześniej majątku. Zaspokojenie i zabezpieczenie roszczeń wszystkich wierzycieli nie oznacza automatycznej możliwości przystąpienia do podziału pozostałych pieniędzy i dóbr materialnych pomiędzy wspólników. Zgodnie z obowiązującymi zasadami najpierw należy odczekać co najmniej pół roku, zanim udziałowcy będą mogli otrzymać wpłaty w wysokości adekwatnej do swojego wkładu w firmę. Sporządzone wcześniej sprawozdanie ogłasza się w siedzibie firmy i przekazuje do sądu rejestrowego razem z wnioskiem o wykreślenie z rejestru spółki z o.o. podlegającej likwidacji.

Powiadomienie urzędu skarbowego o zakończeniu postępowania likwidacyjnego spółki z o.o.

Odpis przygotowanego sprawozdania likwidacyjnego przekazuje się do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli czynności eliminacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami aktualnie obowiązującego prawa, dany podmiot zostaje wyrejestrowany z KRS w relatywnie krótkim czasie. W tych okolicznościach można powiedzieć, że likwidacja spółki z o.o. ostatecznie doszła do skutku.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości można skorzystać z profesjonalnych porad prawników z naszej kancelarii.