Restrukturyzacja firmy informacje i przebieg min
Restrukturyzacja firmy informacje i przebieg min

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Ustawa, która tłumaczy, czym jest restrukturyzacja firmy, to ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Artykuł 3 ust. 1 tej ustawy definiuje restrukturyzację jako postępowanie mające na celu uniknięcie upadłości przedsiębiorcy poprzez umożliwienie mu zawarcia układu z wierzycielami. Kluczowe jest, aby prawa wierzycieli, wobec których przedsiębiorstwo ma zobowiązania, były odpowiednio chronione. Restrukturyzacja firmy oferuje możliwość wyprowadzenia działalności z trudnej sytuacji finansowej i przystosowania jej do wymogów rynkowych. Proces ten może przybrać różne formy, a wybór najbardziej odpowiedniej procedury jest wspierany przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną. W dzisiejszym artykule przedstawiamy, na czym polega restrukturyzacja firmy oraz jakie są etapy jej przeprowadzenia.

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma na celu przywrócenie jego płynności finansowej oraz zdolności do prawidłowego funkcjonowania. Proces ten obejmuje różne obszary działalności firmy, które są kluczowe dla jej długoterminowej stabilności i rozwoju. Restrukturyzacja finansowa koncentruje się na poprawie sytuacji finansowej firmy poprzez działania takie jak redukcja kosztów operacyjnych, renegocjacja warunków umów kredytowych, konsolidacja długów oraz poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, na przykład poprzez emisję nowych akcji lub zaciągnięcie pożyczek. Celem jest zwiększenie płynności finansowej oraz zapewnienie firmie stabilności w obliczu zobowiązań finansowych.

Restrukturyzacja majątkowa polega na zarządzaniu aktywami firmy w sposób, który poprawia jej kondycję finansową. Może to obejmować sprzedaż nieproduktywnych lub zbędnych składników majątku, takich jak nieruchomości, maszyny czy inne zasoby, które nie są kluczowe dla podstawowej działalności firmy. Sprzedaż tych aktywów pozwala na uwolnienie kapitału, który może zostać wykorzystany do spłaty długów lub inwestycji w bardziej rentowne obszary działalności.

Restrukturyzacja dostosowawcza ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej firmy na rynku. Obejmuje to zmiany w strukturze organizacyjnej, wdrażanie nowych technologii, rozwijanie nowych produktów lub usług oraz dostosowanie strategii marketingowej. Celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i poprawa zdolności firmy do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Cele restrukturyzacji są wielowymiarowe. Głównym celem jest oczywiście poprawa rentowności firmy, ale proces ten ma również na celu stworzenie warunków do długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Poprzez stabilizację finansów, efektywne zarządzanie aktywami oraz dostosowanie strategii rynkowej, firma może nie tylko uniknąć upadłości, ale także zbudować solidne podstawy do przyszłego rozwoju. Restrukturyzacja pomaga firmie stać się bardziej elastyczną i odporną na przyszłe wyzwania, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Rodzaje restrukturyzacji

W zakresie postępowań restrukturyzacyjnych możemy wyróżnić cztery główne rodzaje:

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest procedurą prostą i szybką, która nie wymaga ingerencji sądu. To rozwiązanie jest odpowiednie dla przedsiębiorstw, które jeszcze nie osiągnęły stanu niewypłacalności, ale potrzebują porozumienia z wierzycielami.

Przyspieszone postępowanie układowe charakteryzuje się uproszczonym i szybkim trybem działania, przeznaczone jest dla firm, których sporne wierzytelności nie przekraczają 15% ogólnej sumy zobowiązań. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą szybko uzyskać ochronę przed egzekucjami ze strony wierzycieli.

Postępowanie układowe jest bardziej czasochłonne i dotyczy dłużników, których spory z wierzycielami przekraczają 15% ogólnej sumy wierzytelności. Procedura ta pozwala na dokładniejsze rozwiązanie sporów i ustalenie układu z wierzycielami, choć wymaga więcej czasu na jego przeprowadzenie.

Postępowanie sanacyjne to najbardziej skomplikowany rodzaj restrukturyzacji, obejmujący głębokie zmiany w przedsiębiorstwie. W tym przypadku autonomia dłużnika jest znacznie ograniczona, ale firma zyskuje większą ochronę przed wierzycielami, co pozwala na kompleksowe działania naprawcze i stabilizację sytuacji finansowej.

Jakie firmy mogą skorzystać z restrukturyzacji?

Restrukturyzacja jest dostępna przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które są niewypłacalne lub zagrożone utratą wypłacalności. Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, przedsiębiorstwo spełnia warunki niewypłacalności w trzech sytuacjach: gdy brak mu zdolności do regulowania swoich zobowiązań, gdy posiada zaległości finansowe przekraczające trzy miesiące, lub gdy suma jego długów przewyższa wartość majątku przez okres dłuższy niż dwa lata.

Aby firma mogła skorzystać z restrukturyzacji, musi wykazywać realny potencjał na uniknięcie upadłości oraz na późniejsze stabilne funkcjonowanie po wdrożeniu rozwiązań naprawczych. Proces ten jest zatem dostępny dla tych przedsiębiorstw, które, pomimo trudnej sytuacji finansowej, mają perspektywy na skuteczne wyjście z kryzysu i kontynuowanie działalności w sposób rentowny i zrównoważony.

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

Aby rozpocząć proces restrukturyzacji, dłużnik musi złożyć wniosek o wszczęcie postępowania. Głównym celem tego postępowania jest zawarcie i zatwierdzenie układu między dłużnikiem a jego wierzycielami, co umożliwi restrukturyzację zadłużenia. Sąd jednak może odmówić otwarcia postępowania, jeśli uzna, że jego skutkiem byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Proces restrukturyzacji jest prowadzony przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, który może pełnić rolę nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy. Po otwarciu postępowania pierwszym krokiem jest sporządzenie spisu wierzytelności, który obejmuje wszystkich wierzycieli objętych układem oraz wartości ich wierzytelności. Następnie wierzycielom przedstawiane są propozycje układowe, po czym odbywa się głosowanie nad układem. Jeśli układ zostanie zatwierdzony przez odpowiednią większość wierzycieli, musi być wykonany przez dłużnika. W przeciwnym razie sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

Koszty związane z procesem restrukturyzacji firmy można podzielić na dwie główne kategorie: opłaty sądowe oraz wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy. Opłata za złożenie wniosku restrukturyzacyjnego wynosi 1000 zł. Wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy różni się w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, wynagrodzenie nadzorcy jest ustalane na podstawie umowy z przedsiębiorcą, a jego wysokość zależy od sumy zobowiązań podlegających restrukturyzacji oraz liczby wierzycieli uczestniczących w postępowaniu. W innych rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych, wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy jest określone przez przepisy prawa.

Restrukturyzacja firmy – podsumowanie

Podsumowując temat restrukturyzacji przedsiębiorstw, warto podkreślić, że jest to kluczowy proces, który może uratować wiele firm przed upadłością, pozwalając im na odzyskanie płynności finansowej i dostosowanie się do wymogów rynkowych. Kancelaria Tax & Law Jarosława Ziobrowskiego oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie restrukturyzacji, zapewniając profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie tego procesu. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie skutecznie pomagać firmom w przezwyciężaniu trudności finansowych i stabilnym funkcjonowaniu na rynku. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania fachowej pomocy i wsparcia w restrukturyzacji Państwa przedsiębiorstwa.

 

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa