Jak odzyskac naleznosc od kontrahenta
Jak odzyskac naleznosc od kontrahenta

Jak odzyskać należność od kontrahenta?

Niejeden przedsiębiorca miał lub ma problemy ze swoimi kontrahentami zwłaszcza w zakresie niepłacenia faktur na czas lub całkowitym brakiem płatności za wystawione faktury. Wobec tego pojawia się pytanie co należy zrobić w takiej sytuacji? Odpuścić czy ubiegać się o należne nam pieniądze? Jakie kroki podjąć celem odzyskania zaległości od nierzetelnego kontrahenta?

Należy pamiętać o tym, iż nieterminowe płatności lub całkowity brak ich regulowania może prowadzić do utraty płynności finansowej naszej firmy, a tym samym może być początkiem jej problemów finansowych. W sytuacjach, gdy nasi kontrahenci spóźniają się choćby o jeden dzień z terminem płatności, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki, aby przede wszystkim dbać o dobro prowadzonej przez nas firmy.

W przypadku braku płatności w pierwszej kolejności możemy podjąć próbę skontaktowania się z naszym kontrahentem, celem ustalenia co się stało, iż nie uregulował on płatności na czas. Możemy również, po rozmowach, wyznaczyć dodatkowy termin na zapłatę lub zaproponować rozłożenie zobowiązania na raty. Aczkolwiek jeżeli zdecydujemy się na jedno z powyżej wskazanych rozwiązań bądźmy bardziej czujni i obserwujmy czy dłużnik nie chce wykorzystać naszej dobrej woli i tylko odroczyć termin zapłaty.  

Poniżej zostaną wskazane i krótko omówione kroki oraz sposoby, które należy podjąć celem odzyskania zaległości.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy podjąć w wypadku braku terminowych płatności jest skierowanie do naszego dłużnika wezwania do zapłaty/ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Pismo takie powinno zostać skierowane do dłużnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, abyśmy wiedzieli, kiedy nasza korespondencja została odebrana i od kiedy biegnie termin do uregulowania w sposób dobrowolny zapłaty.

W wezwaniu powinno znaleźć się:

–  wskazanie miejscowości oraz daty sporządzenia pisma;

– określenie wierzyciela i dłużnika;

–  wskazanie kwoty jakiej żądamy oraz ewentualnie podstawy naszego żądania np.  wskazanie numer i daty wystawienia faktury;

– wskazanie w jakim terminie i w jaki sposób ma być uiszczona zaplata np. w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania na nr rachunku bankowego;

– wskazanie następstw wynikających z braku płatności np. skierowanie sprawy do sądu;

– podpis.

Do wezwania można dołączyć np. kopię nieopłaconej faktury, kopię umowy łączącej strony, aczkolwiek nie jest to koniecznością.

Sprzedaż zaległości firmie windykacyjnej

Należy wiedzieć również o tym, iż w wypadku braku reakcji dłużnika, na wezwanie do zapłaty nie musimy od razu kierować sprawy na drogę sądowa.

Możemy odsprzedać naszą wierzytelność podmiotowi, który zajmuje się skupowaniem nieuregulowanych należności. W takim wypadku od firmy, która odkupi naszą wierzytelność od razu otrzymamy pieniądze, co jednak kluczowe, będzie to kwota na pewno mniejsza niż ta wynikająca z niezapłaconych faktur. Rozwiązanie to jest dobre dla przedsiębiorców, którym zależy na bardzo szybkim odzyskaniu przynajmniej części należności z nieuregulowanych faktur lub którym grożą problemy z płynnością finansową.

Firma zajmująca się ściąganiem wierzytelności

Przedsiębiorca mający problemy z odzyskaniem należności od nierzetelnego kontrahenta, może również skorzystać z usług firmy windykacyjnej, która w jego imieniu podejmie próbę odzyskania zaległych należności.  

Skierowanie sprawy do sądu

Ostatnią z rzeczy jakie możemy zrobić, to po skierowaniu do dłużnika wezwania do zapłaty/ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty, które zostało odebrane, a mimo to nie uregulowano zaległości we wskazanym w nim terminie lub po dwukrotnej awizacji korespondencja została zwrócona do nadawcy możemy wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę. Po prawomocnym zakończeniu sprawy tj. po uzyskaniu prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności Wierzyciel ma praw do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Możliwość doliczenia do faktury VAT kwoty 40 EURO

Na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 403), która znajduje zastosowanie do przedsiębiorców i łączących ich transakcji handlowych w art. 10 ust. 1 przywołanej ustawy przewidziano możliwość odzyskiwania od dłużnika równowartości 40 euro od każdej wystawionej faktury VAT, która nie została uregulowana lub została uregulowana z opóźnieniem płatności.

Według przywołanej ustawy wartość 40 euro rekompensaty przeliczana jest na polską walutę według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Żądania zapłaty rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro za każdą niezapłaconą lub zapłaconą z opóźnieniem fakturę można już od dnia następnego po dniu wskazanym w fakturze jako termin zapłaty – dzień, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa