Likwidacja spółki z o.o. i obowiązki księgowe – sprawozdanie, Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wyrejestrowanie spółki z ZUS

Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z szeregiem czynności prawnych i księgowych. To proces, który obejmuje m. in. przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego. Co powinno ono zawierać? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższej publikacji. Dowiesz się także, jakie formalności musisz spełnić w Urzędzie Skarbowym i jak wyrejestrować spółkę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co zawiera sprawozdanie likwidacyjne spółki z o.o.?

Na dzień poprzedzający uchwałę wspólników o rozwiązaniu, spółka jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, a także zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych, jeśli wymagają tego przepisy ustawy. Stosownie do art. 47 ustawy o rachunkowości, jako dane porównawcze do sporządzenia bilansu musisz przyjąć dane na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający dzień bilansowy. Natomiast w przypadku rachunku zysków i strat – dane za analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Prócz tego sprawozdanie finansowe powinno również zawierać informację o braku kontynuacji działalności z powodu jej likwidacji.

Nadto, likwidatorzy powinni po otwarciu likwidacji sporządzić bilans likwidacyjny spółki, tj. bilans otwarcia likwidacji. Powinieneś wskazać wszystkie składniki aktywów spółki według ich wartości zbywczej – według realnej ceny, jaką można osiągnąć w tym miejscu i czasie ze sprzedaży tych składników majątkowych. Bilans musisz sporządzić na dzień otwarcia likwidacji, czyli dzień, w którym wystąpiła przyczyna uzasadniająca rozwiązanie spółki.

Zwróć również uwagę na zmianę zasad wyceny aktywów i pasywów. Te pierwsze wycenia się po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jednostka powinna też utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty. Wszelkie różnice powstałe w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy zostają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny. Oprócz sprawozdania finansowego powinieneś również sporządzić sprawozdanie z działalności oraz pamiętać o przesłaniu do urzędu deklaracji podatkowej, która jest wymagana za dany okres. Pamiętaj, że zamknięcie ksiąg rachunkowych musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia poprzedzającego dzień otwarcia likwidacji, natomiast ich otwarcie – w ciągu 15 dni od dnia rozpoczęcia likwidacji.

Likwidacja spółki z o.o. a Urząd Skarbowy

Likwidacja spółki a Urząd Skarbowy

Po otwarciu likwidacji, jesteś zobowiązany poinformować Urząd Skarbowy o zmianie danych spółki i dodaniu słów „w likwidacji” poprzez formularz NIP-8. A także zaktualizować dane na formularzu VAT-R. Po wykreśleniu spółki z rejestru, zgłoś zakończenie działalności podlegającej opodatkowaniu VAT na formularzu VAT-Z. W przypadku, kiedy Twoja spółka zatrudniała pracowników, wyrejestruj płatnika składek za zatrudnionych pracowników na formularzu NIP-8. Zgłoszenie to powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wyrejestrowanie spółki z o.o. z ZUS

Pamiętaj, że likwidacja spółki nie powoduje automatycznego rozwiązania umów z pracownikami – należy je rozwiązać na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem. Dotyczy to również pracowników objętych szczególną ochroną np. będących w wieku przedemerytalnym. Podczas likwidacji spółki wyrejestruj osoby zatrudnione z odpowiednich ubezpieczeń w ZUS – na formularzu ZUS ZWUA. Zwolnionych pracowników wyrejestruj z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Skonsultuj się ze specjalistami

Planujesz likwidację spółki z o.o.? Skontaktuj się z naszymi prawnikami. Jako specjaliści od lat zajmujący się obsługą prawną firm, pomożemy Ci sprawnie przejść przez ten obfitujący w formalności proces.