Własność intelektualna

Spis treści

Na pewno nie raz zetknąłeś się z pojęciem ,,własność intelektualna”. Wobec tego pojawiają się liczne pytania dotyczące tego zagadnienia między innymi czym jest własność intelektualna? Co wchodzi w jej zakres? W niniejszym opracowaniu znajdziesz odpowiedź na wskazane powyżej pytania.

Czym jest własność intelektualna i gdzie jest uregulowana?

Przez pojęcie ,,własność intelektualna” należy rozumieć wytwór umysłu ludzkiego i jego inwencji twórczej, która następnie została ujęta w postać materialną, nawet nie ukończoną np. książkę, rysunek, słowa piosenki itp.

Własnością intelektualną są przede wszystkim prawa związane z intelektualną działalnością człowieka związane  z dziedziną  artystyczną, naukową, literacką i przemysłową.

Zagadnienia związane z własnością intelektualną uregulowane są m.in. w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;
 • Ustawa o ochronie baz danych z 27.07.2001 r.;
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1996 roku.

Wspólną cechą praw własności intelektualnej jest to, że ich twórca ma możliwość zakazania wykorzystywania swoich wytworów.

 Własność intelektualna to zbiór praw odnoszących się w szczególności do:

 • dzieł literackich,
 • wynalazków,
 • odkryć naukowych,
 • wzorów przemysłowych,
 • znaków towarowych.

Podział własności intelektualnej

Własność intelektualna dzieli się na:

 1. prawa autorskie i prawa pokrewne;
 2. własność przemysłową np. wynalazki;
 3. know-how.

Ad. 1 Prawa autorskie są  to prawa, które przysługują autorowi utworu. Dzięki tym prawom  autor może decydować o użytkowaniu swojego utworu oraz czerpania z niego korzyści m.in. materialnych. Do utworów możemy zaliczyć:

 • fotografie;
 •  utwory plastyczne;
 •  utwory muzyczne;
 • książki.

Ad.2 Własność przemysłowa są to dobra intelektualne, które znajdują zastosowanie w działalnościach przemysłowych i gospodarczych np.  rozwiązania techniczne lub organizacyjne. Warunkiem aby korzystać z ochrony  związanej z własnością przemysłową jest dokonanie rejestracji we właściwym urzędzie państwowym. W skład własności przemysłowej wchodzą m.in.:

1. Wynalazek – jest to nowe rozwiązania techniczne. Można wskazać, iż wynalazek to unikatowe rozwiązanie techniczne, które do danej chwili nie zostało opatentowane.

2. Wzory użytkowe – są to nowe i użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym. Dotyczą one kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

3. Wzory przemysłowe – są to nowe i posiadające indywidualny charakter postaci wytworu lub jego części. Nowa postać nadana jest najczęściej  poprzez  nowe cechy kształtów, linii, konturów, kolorów, struktur, materiałów itp.

4. Topografia układu scalonego – jest to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w sposób dowolny, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

5. Znaki towarowe – wszystkie oznaczenia, które są przedstawione w postaci graficznej, nadające się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od drugiego. W szczególności mogą to być rysunki, wyrazy, kompozycje kolorów. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na 10 lat od momentu zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym.

Ad. 3. Know-how  przez pojęcie to należy rozumieć informacje technologiczne, techniczne, organizacyjne instytucji lub przedsiębiorstwa, które posiadają wartość gospodarczą i nie są ujawnione do wiadomości publicznej.

Podsumowanie

Własność intelektualna jest związana z inwencją i działalnością twórczą człowieka. Jak wynika z wskazanego powyżej podziału  z własnością intelektualną  mamy do czynienia w każdej sferze naszego życia. 

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.