Zagadnienia ogolne dotyczace spolki partnerskiej
Zagadnienia ogolne dotyczace spolki partnerskiej

Zagadnienia ogólne dotyczące spółki partnerskiej

Kiedy wybrać spółkę partnerską przy wyborze formy prowadzenia działalności? Jakie zawody są uprawnione do założenia takiej spółki? Jakie są wady i zalety takiej formy prawnej? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. 

Regulacje odnoszące się do spółki partnerskiej zamieszczone są w Kodeksie Spółek Handlowych w art. 86–101 KSH. Spółka ta jest spółką osobową, utworzoną przez partnerów, czyli wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu, w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Co niezwykle istotne spółka taka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

Uznanie spółki partnerskiej za spółkę osobową oznacza, iż jest ona spółką handlową i ma podmiotowość prawną, natomiast spółka ta pozbawiona jest osobowości prawnej. Spółka partnerska posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i stanowi tzw. ułomną osobę prawną. Do spółki partnerskiej znajdują zastosowanie ogólne przepisy o spółkach osobowych

Partnerzy w Spółce

Partnerami, czyli wspólnikami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Partnerem w spółce nie może być osoba prawna czy też podmiot bezosobowy.

Do wolnych zawodów zaliczamy zawód: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położonej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Firma spółki

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie ,,i partner” bądź ,,i partnerzy” albo ,,spółka partnerska”, a także określenie wolnego zawodu lub zawodów wykonywanych w ramach prowadzonej spółki.

Spółka partnerska w obrocie prawnym może używać skrótu ,,sp.p.”.

Odpowiedzialność wspólników i Umowa Spółki Partnerskiej

Umowa spółki partnerskiej bezwzględnie powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa taka powinna zawierać przede wszystkim określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki, nazwiska, imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów, firmę i siedzibę spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony oraz oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Wpis do KRS-u

Zgłoszenie spółki do KRS-u powinno zawierać firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy lub adresy do doręczeń, określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki, nazwiska i imiona partnerów którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki, nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu, nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 KSH. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego z partnerów do wykonywania wolnego zawodu. Dodatkowo do wniosku powinny być złożone prawidłowe formularze KRS, w wypadku spółki partnerskiej przede wszystkim formularz rejestrowy KRS-W1, oraz odpowiednie załączniki.

Opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki w rejestrze KRS wynosi łącznie 600 zł, z czego kwota 500 zł uiszczana jest za wpis spółki do rejestru, a 100 zł za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wszelkie zmiany danych zamieszczonych w Spółce powinny być niezwłocznie zgłaszane do sądu rejestrowego. Koszt każdej zmian to łączny wydatek 350 zł, z czego 250 zł płacimy za wniosek zmianowy oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka partnerska powstaje z momentem wpisu do rejestru sądowego.

Podsumowanie

Spółka partnerska jest jedną ze spółek osobowych. Posiada ona podmiotowość prawną, pozbawiona jest osobowości prawnej. Spółka ta posiada także zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i stanowi tzw. ułomną osobę prawną. Spółkę partnerską mogą tworzyć jedynie partnerzy, którym przysługuje prawo do wykonywania wolnego zawodu. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, dodatkowo ma prawo do używania w obrocie skrótu ,,sp. p.’’. Aby zawiązać spółkę partnerską niezbędne jest spisanie umowy spółki na piśmie pod rygorem nieważności. Spółka partnerska podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w KRS.

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa