Cesja wierzytelnosci
Cesja wierzytelnosci

Cesja wierzytelności

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat cesji wierzytelności. Nasi adwokaci z kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie przygotowali również poniżej przykładowy wzór takiej umowy.

Cesja wierzytelności

Cesja nazywana inaczej przelewem wierzytelności została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Obejmuje ona sytuację, w której jedna ze stron umowy – wierzyciel, przenosi na rzecz osoby trzeciej (niebędącej stroną umowy) przysługujące jej względem drugiej strony umowy – dłużnika uprawnienia.

Podstawowym elementem, który umowa cesji powinna zawierać jest dokładne określenie przenoszonej na nabywcę wierzytelności. W tym celu warto określić strony pierwotnej umowy, której dotyczy cesja, datę jej zawarcia, ewentualnie jej przedmiot.

Jak wierzyciel może ochronić się w razie niewypłacalności dłużnika? Zapoznaj się z naszym artykułem o skardze pauliańskiej.

Należy pamiętać, że nie każda wierzytelność może być przedmiotem przelewu. Niekiedy możliwość dokonania cesji wyłącza ustawa. Przykładowo co do zasady niedopuszczalne jest przeniesienie praw do wierzytelności wynikającej z tytułu odszkodowań należnych w wyniku zaistnienia czynów niedozwolonych. Dopuszczalność dokonania cesji może wyłączać również postanowienie zawarte w danej umowie.

W sytuacji, w której przenoszona wierzytelność była stwierdzona pismem (tzn. istnieje pisemna wzmianka o niej – niekoniecznie w formie osobno spisanej umowy), sama cesja powinna być również pismem stwierdzona. Należy pamiętać, że w interesie zbywcy wierzytelności jest zawiadomienie o fakcie jej dokonania dłużnika – drugą stronę umowy, której przelew dotyczy. Do momentu bowiem, w którym dłużnik o dokonaniu cesji nie zostanie zawiadomiony, może skutecznie spełnić dane świadczenie do rąk zbywającego wierzytelność – z pominięciem jej nabywcy.

Zgodnie z kodeksem cywilnym dłużnikowi przysługują względem nabywcy wierzytelności wszystkie zarzuty, które posiadał on w stosunku do zbywcy. Tym samym, jeśli dłużnik mógł podnieść względem zbywcy zarzut potrącenia stosownej kwoty, wynikającej z innego stosunku prawnego, co do zasady będzie on również skuteczny względem nabywcy cedowanej wierzytelności.

CESJA WIERZYTELNOŚCI – przykładowy wzór umowy

Niniejszą umowę (dalej: Umowa) zawarto w [X] dnia [X] r., pomiędzy:

 1. [X] (PESEL: [X], NIP: [X]), zamieszkałym w [X]

– zwanym dalej: Zbywcą,

a:

 • [X] (PESEL: [X], NIP: [X]), zamieszkałym w [X]

                – zwanym dalej: Nabywcą

§ 1

 1. Zbywca oświadcza, że przysługuje mu względem [X] wierzytelność pieniężna,wynikająca z umowy zawartej pomiędzy Zbywcą, a  [X], dnia [X] r.
 2. Wierzytelność wskazana w § 1  ust. 1 Umowy opiewa na kwotę [X].
 3. Zbywca oświadcza, wierzytelność wskazana § 1  ust. 1 Umowy nie jest przedawniona, nie została zbyta, ani nie jest obciążona żadnym prawem osoby trzeciej.
 4. Zbywca oświadcza, że nie są mu znane okoliczności wyłączające możliwość cesji wierzytelności wskazanej § 1  ust. 1 Umowy.

§ 2

 1. Zbywca przenosi na Nabywcę wierzytelność wskazaną w § 1 ust. 1 Umowy.
 2. Wraz z wierzytelnością wskazaną w § 1 ust. 1 Umowy na Nabywcę przechodzą wszelkie związane z wierzytelnością prawa.
 3. Zbywca zobowiązuje się powiadomić [X] o cesji wierzytelności.

§ 3

Nabywca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zbywcy kwotę [X] – tytułem ceny za przeniesienie wierzytelności.

§ 4

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_____________________

Zbywca

 

_____________________

Nabywca

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa