Pelnomocnictwo ogolne w Kodeksie Cywilnym
Pelnomocnictwo ogolne w Kodeksie Cywilnym

Pełnomocnictwo ogólne w Kodeksie Cywilnym

Czym jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo jest pojęciem wieloznacznym. Może być ono rozumiane jako kompetencja pełnomocnika, lecz także jako czynność prawna (nacisk na treść dokumentu). Wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne – omawiane w tym artykule, rodzajowe oraz szczegółowe.

Pojęcie pełnomocnictwa ogólnego

Pełnomocnictwo ogólne nie zawiera konkretnego umocowania. Nie jest sprecyzowane, tzn. nie ma określonego szczegółowego zakresu działania. Za pełnomocnictwo ogólne należy więc uznać pełnomocnictwo,  w którym pełnomocnik jest umocowany do czynności zwykłego zarządu. Nie istnieje katalog tychże czynności. Przyjmuję się, że do czynności zwykłego zarządu należą niezbędne działania dla normalnego, niezakłóconego funkcjonowania spółki. Pełnomocnictwo ogólne wymaga zwykłej formy pisemnej, więc ma być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Wygaśnięcie pełnomocnictwa

Istnieją dwie przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa ogólnego. Pełnomocnictwa ogólne może zostać w każdym momencie odwołane, aczkolwiek odwołanie uniemożliwia osiągnięcie celu, dla którego było ono udzielone. Odwołanie pełnomocnictwa następuje w wyniku złożenia przez mocodawcę oświadczenia woli, jest to jednostronna czynność prawna. Drugą przyczyną wygaśnięcia pełnomocnictwa jest śmierć Mocodawcy bądź pełnomocnika, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej.

Mocodawca ma prawo do zrzeczenia się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa, lecz musi być to uwzględnione w treści pełnomocnictwa. Natomiast pełnomocnik ma prawo do zrzeczenia się pełnomocnictwa. Polega ono na złożeniu oświadczenia woli przez pełnomocnika.

Wygaśnięcie umocowania nakłada na pełnomocnika obowiązek zwrócenia pełnomocnictwa mocodawcy. Pełnomocnik może zażądać odpisu pełnomocnictwa.

Substytuci, a pełnomocnicy jednakowo umocowani

Pełnomocnik może ustalić dla mocodawcy innych pełnomocników, wtedy gdy taka kompetencja wynika z treści. Mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania. Działają oni wtedy samodzielnie, chyba że treść pełnomocnictwa stanowi inaczej.

Rzekomy pełnomocnik

W sytuacji gdy pełnomocnik nie ma umocowania lub przekroczył jego zakres, ważność umowy zależy od potwierdzenia jej przez osobę, w której imieniu została zawarta. Natomiast w przeciwieństwie do umów jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub w przypadku jego przekroczenia, uznawana jest za nieważną. Za jednostronną czynność prawną można uznać np.: odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie.

Podsumowanie

Mając na względzie powyższe informacje pełnomocnictwem ogólnym możemy nazwać oświadczenie woli mocodawcy. Oświadczenie to umocowuje pełnomocnika do czynności prawnych związanych
z ogólnymi kwestiami dotyczącymi prawidłowego funkcjonowania spółki. Należy pamiętać, że pełnomocnik dokonuje czynności prawnych w imieniu i ze skutkami dla mocodawcy.

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa