Jak skutecznie przygotować odwołanie od decyzji podatkowej?

Spis treści

Zasady i tryb wnoszenia odwołania od decyzji podatkowej uregulowane są w przepisach Ordynacji podatkowej. Przewidziana w nich procedura – choć w wielu miejscach zbliżona do rozwiązań przyjętych w Kodeksie postępowania administracyjnego, zawiera pewne odmienności w zakresie postępowania podatkowego.

Jakie są elementy decyzji podatkowej? Dowiedz się więcej z naszego artykułu

Wymogi formalne odwołania od decyzji podatkowej

Zasadą jest, że od każdej decyzji podatkowej służy odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwym do jego rozpoznania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których jednostką uprawnioną będzie ta, która prowadziła sprawę w pierwszej instancji. W przeciwieństwie do zwykłego postępowanie administracyjnego, odwołanie od decyzji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania, a ponadto wskazywać dowody je uzasadniające. Zaskarżenie decyzji organu pierwszej instancji nie może być tym samym prostym wyrazem niezadowolenia z rozstrzygnięcia, stanowi zaś kwalifikowaną formę odwołania. Powinno ono zostać wniesione co do zasady w terminie 14 dni od momentu doręczenia stronie rozstrzygnięcia przez organ pierwszej instancji. Należy pamiętać, że pomimo, iż samo odwołanie od decyzji podatkowej należy do organu odwoławczego, to jednak jego bezpośrednim adresatem będzie instytucja pierwszo-instancyjna. Tym samym zaskarżenie decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego powinno zostać skierowane do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, jednakże zaadresowane do Naczelnika właśnie. Ten ostatni pośredniczy bowiem w przekazaniu pisma właściwemu adresatowi. Poza tym odwołanie od decyzji podatkowej powinno spełniać wymogi przewidziane dla każdego pisma procesowego.

Postępowanie po wniesieniu odwołania od decyzji podatkowej

W wyniku wniesienia odwołania od decyzji podatkowej organ pierwszej instancji zobowiązany jest do samodzielnej oceny prawidłowości kwestionowanego przez stronę aktu. Przepisy ordynacji podatkowej umożliwiają bowiem uchylenie wydanego rozstrzygnięcia i uwzględnienia stanowiska skarżącego w całości. Tego typu sytuacje występować będą niezmiernie rzadko, najczęściej w sytuacji rażących uchybień zaistniałych w toku postępowania. Jeśli w ocenie organu pierwszej instancji brak podstaw do całościowego uwzględnienia odwołania, to ostatnie wraz z aktami sprawy powinno zostać przekazane jednostce wyższego rzędu, w terminie 14 dni. Organ odwoławczy rozpoznaje w takiej sytuacji sprawę od nowa, ma ponadto możliwość przeprowadzenia zarówno z własnej inicjatywy, jak i na żądanie strony postępowania uzupełniającego materiał dowodowy. To ostatnie może zostać również zlecone do wykonania organowi pierwszej instancji.

Po rozpoznaniu sprawy wydawana jest nowa decyzja, w której decyzja podatkowa wydana w pierwszej instancji może zostać utrzymana w mocy lub uchylona – w całości lub części. W tym ostatnim przypadku możliwe jest orzeczenie przez organ odwoławczy co do istoty sprawy, umorzenie postępowania lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wybór rozstrzygnięcia nie jest dowolny, uwarunkowany zaś rodzajem zaistniałych w decyzji, od której wniesiono odwołanie uchybień.

Skarga do sądu na decyzję podatkową? Dowiedz się więcej.

Podsumowanie

Odwołanie od decyzji podatkowej ma charakter bardziej sformalizowany, niż w przypadku procedury administracyjnej regulowanej przepisami Kodeksu postepowania administracyjnego. Zasadniczą różnicą jest konieczność wskazania zarzutów. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni i jest liczony co do zasady od momentu doręczenia stronie rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji. W wyniku wniesienia odwołania sprawa podatkowa rozpoznawana jest na nowo, kończy się zaś wydaniem kolejnej merytorycznej decyzji. Co do zasady będzie od niej służyć skarga do sądu administracyjnego, o czym strona postępowania podatkowego powinna zostać poinformowana.

Kancelaria doradztwa podatkowego Jaroslawa Ziobrowskiego zajmuje się optymalizacją podatków i księgowością w firmach. Pomagamy w kontrolach podatkowych.

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa podatkowego w Warszawie. 

Usługi: porady podatkowe, interpretacje, konsultacje podatkowe, VAT, PIT, CIT, ryczałt, PCC.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.