Rozwiązanie spółki komandytowej krok po kroku

Likwidacja spółki komandytowej przebiega na podobnych zasadach, co w przypadku spółki z o.o. Jednak w odróżnieniu od niej, tę pierwszą można rozwiązać także bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wtedy procedura jest o wiele mniej skomplikowana. Jak ją przeprowadzić? Przeczytaj poniższą publikację, a przeprowadzimy Cię przez rozwiązanie spółki komandytowej krok po kroku.

Otwarcie likwidacji spółki komandytowej

Otwarcie likwidacji spółki komandytowej

Podobnie jak przy spółce z o.o., pierwszym etapem likwidacji spółki komandytowej jest otwarcie likwidacji. Powody skutkujące likwidacją spółki komandytowej zostały wymienione w art. 58 k.s.h. i są to m.in. przyczyny przewidziane w umowie spółki, ogłoszenie upadłości spółki i/lub jednomyślna uchwała wszystkich wspólników spółki. Zwróć jednak uwagę, że uchwała ta nie wymaga jednomyślności. Ponadto forma rozwiązania spółki komandytowej nie podlega rygorowi i możesz przygotować ją w wersji pisemnej. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy użyciu formularza udostępnionego w systemie S24, uchwała o rozwiązaniu spółki komandytowej może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w tym systemie.

Rozwiązanie spółki komandytowej przez sąd – zgłoszenie likwidacji

Kim są likwidatorzy spółki komandytowej? Co do zasady, to jej wspólnicy. Mogą oni powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza tego grona. Pamiętaj, że uchwała ta wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu, likwidatorzy powinni zgłosić do sądu rejestrowego wniosek o wpis. Podlega on opłacie sądowej w wysokości 250 zł i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wynoszącej 100 zł.

Wezwanie wierzycieli spółki

W odróżnieniu od sp. z o.o., aktualnie obowiązujące przepisy nie nakładają na likwidatorów spółki komandytowej obowiązku wezwania wierzycieli do zgłaszania roszczeń.

Rozwiązanie spółki komandytowej – sprawozdanie finansowe

Pamiętaj, że likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. A jeśli trwa ona ponad rok, musisz przygotować sprawozdanie finansowe na dzień kończący każdy rok obrotowy. Zwróć uwagę, że podobnie jak w sp. z o.o.,  likwidatorzy spółki komandytowej mogą prowadzić sprawy i reprezentować spółkę jedynie w zakresie czynności prowadzących do zakończenia jej bieżących interesów. 

Rozwiązanie spółki komandytowej forma

Rozwiązanie spółki komandytowej a podział majątku

Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy, spłaca się wspólnikom udziały; a nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Jeśli któryś ze wspólników wniósł do spółki rzeczy tylko do używania, zwraca się mu je w naturze.

Zgłoszenie do KRS zakończenia postępowania

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych określonych powyżej, Ty oraz pozostali likwidatorzy powinniście zgłosić wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Następnie byli likwidatorzy lub wspólnicy muszą przekazać księgi i dokumenty spółki komandytowej na przechowywanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres minimum pięciu lat. Jeśli nie nastąpi akceptacja przejęcia księgi i dokumentów przez te osoby, sąd może wyznaczyć przechowawcę.

Pomoc w rozwiązaniu spółki komandytowej

Planujesz rozwiązanie spółki komandytowej? Nasi prawnicy zajmują się m.in. tym obszarem. Likwidacja spółki komandytowej to jedna z naszych specjalizacji. W przypadku pytań w tym zakresie, skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów Ziobrowski Tax&Law.