Umowa inwestycyjna

Spis treści

Obecnie umowa inwestycyjna jest bardzo popularna i szeroko stosowana. Jej głównym celem jest zabezpieczenie oraz ustalenie warunków współpracy zawierających ją Stron.  Wobec tego nasuwa się pytanie czym w ogóle jest umowa inwestycyjna? Co powinna zawierać i z jakich elementów się składać?

Co to jest umowa inwestycyjna

Umowa inwestycyjna jest kluczowym dokumentem w procesie inwestycji. Jest ona tworzona przede wszystkim po to, aby uregulować cały przebieg inwestycji, cel, prawa i obowiązki stron. Najczęściej umowa inwestycyjna określa też możliwości dotyczące wycofania się z inwestycji. Przy procesie inwestycyjnym podpisanie umowy jest najczęściej poprzedzone podpisaniem term-sheet. Należy ponadto wskazać, iż nie istnieje jeden wzór prawidłowej umowy inwestycyjnej.

Term-sheet jest to dokument wstępny, który nie jest jeszcze właściwą umową. Jest on zawsze podpisywany przed zawarciem właściwej umowy. Zawiera on warunki i ustalenia stron dotyczące zawarcia ewentualnej umowy. 

Typowymi elementami term-sheet są: określenie stron, warunki finansowania, rola inwestora, warunki zawieszające przeprowadzenie transakcji, nadzór nad inwestycją, sposób wycofania się z inwestycji oraz ochrona interesów stron transakcji.

Zawarcie term-sheet nie nakłada na żadną ze stron obowiązku zawarcia oznaczonej umowy.

Elementy umowy inwestycyjnej

Podstawowymi elementami umowy inwestycyjnej są:

 1. wskazanie stron umowy – należy precyzyjnie określić strony umowy, aby było jasne kto jest kim w umowie. Należy podać dokładne nazwy stron, w wypadku osób fizycznych numer PESEL, adres, numer i serię dowodu osobistego. W wypadku podmiotów gospodarczych dokładną nazwę, numer NIP, REGON oraz KRS jeżeli jest nadany oraz wskazać kto reprezentuje podmiot.
 2. określenie celu i przedmiotu umowy – sporządzając umowę należy w sposób jasny, dokładny i precyzyjny określić cel i przedmiot umowy. Również w kwestii wysokości dofinansowania.
 3.  określenie warunków inwestycji, warunków płatności i finansowania – bardzo ważny punkt umowy, należy w nim sposób szczegółowy opisać warunki inwestycji oraz sposób dofinansowania przez inwestora. Należy określić czy płatność ma być jednorazowa czy też wypłacana transzami. Jeżeli decydujemy się na płatność transzową należy sporządzić harmonogram płatności.
 4. Klauzule czyli kluczowe postanowienia w umowie inwestycyjnej tj.
 1. klauzula tag along (prawo przyłączenia),
 2. klauzula drag along (prawo przyciągnięcia),
 3. prawo pierwszeństwa (right of first refusal) i prawo pierwokupu (right of first offer),
 4. klauzula liquidation preference,
 5. zakaz konkurencji dla założyciela startupu,
 6. nakaz wyłączności operacyjnej założyciela startupu,
 7. zakaz sprzedaży udziałów (lock-up),
 8. zobowiązanie do zachowania poufności,
 9. klauzula vesting,
 10. dwie klauzule opcyjne: call i put
 11. klauzule anty-rozwodnieniowe (anti-dilution, ochrona przez rozwodnieniem),
 12. klauzule pay to play.
 • oświadczenia stron – określenie wzajemnych praw i obowiązków stron;
 • określenie formy prawnej obranej dla inwestycji – określenie w jakiej dopuszczalnej przez prawo formie będzie prowadzona inwestycja;
 • struktura właścicielska – określenie uprawnienie inwestora w zakresie kontroli inwestycji, udziałów w zyskach, przyznanych udziałów w spółce;
 • zasady powoływania organów w spółce – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zasady funkcjonowania spółki – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zasady współudziału w organach – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zasady wprowadzania zmian w umowie spółki – zgodnie z obwiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Należy pamiętać o tym, iż nie ma jednego uniwersalnego wzoru umowy inwestycyjnej, a każda umowa powinna być indywidualnie dopasowana do konkretnych potrzeb stron umowy. W związku z tym zawierając umowę inwestycyjną warto skorzystać z usług kancelarii prawnej, która przygotuje właściwą umowę, dzięki której interesy każdej ze stron zostaną należycie zabezpieczone.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.