Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Spis treści

Warunkowe zawieszenie wykonania kary może zostać orzeczone przez sąd wyłącznie w odniesieniu do kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna. Środek ten orzeka się jeżeli sąd uzna, że dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa, nie jest konieczne jej wykonanie. Co jeszcze warto wiedzieć o warunkowym zawieszeniu wykonania kary?

Zawieszenie wykonania kary

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat (w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności) lub od 1 roku do 3 lat (w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności).

Zawieszając warunkowo karę za przestępstwo skarbowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej i tej wymagalnej należności nie uiszczono, sąd określa obligatoryjnie obowiązek uiszczenia jej w całości w wyznaczonym terminie. Jeżeli sprawca w okresie próby uchyla się od wykonania określonego obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej, sąd może odwiesić zawieszoną warunkowo karę.

Zawieszając wykonanie kary, sąd może nałożyć na sprawcę określone obowiązki, m.in. obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby. Natomiast zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.  

Warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się co do zasady do sprawcy, który uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. W wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec takiego sprawcy okres próby wynosi od 3 do 5 lat, a dozór jest obowiązkowy.

Fakultatywnie sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz jeszcze przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest ujawniane w Krajowym Rejestrze Karnym, z uwagi na fakt, że gromadzi się w nim dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.. Co do zasady, dane osobowe osób w stosunku do których zawieszono wykonanie kary usuwa się z Rejestru m.in. jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu lub też po otrzymaniu zawiadomienia o zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd na wniosek skazanego.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.