Skarga do sadu administracyjnego na decyzje podatkowa
Skarga do sadu administracyjnego na decyzje podatkowa

Skarga do sądu administracyjnego na decyzję podatkową

Urząd wydał Ci decyzję, z której nie jesteś zadowolony? Pamiętaj, że masz prawo złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd sprawdzi, czy urząd nie popełnił błędów przy wydawaniu decyzji.

Decyzja podatkowa – sprawdź jakie są jej elementy

Decyzja organu II instancji – podstawowe informacje o skardze do WSA

Wydaną w postępowaniu podatkowym decyzję, po wyczerpaniu środków zaskarżenia przysługujących w toku tego postępowania można zaskarżyć w drodze skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji. Termin 30 dni rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania decyzji.

Przy liczeniu terminu należy uwzględnić dni wolne od pracy, weekendy, święta. Jeżeli jako ostani dzień terminu na złożenie skargi przypada dzień wolny od pracy to termin do jej złożenia upływa dnia następnego. 

Skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Po zapoznaniu się z wniesioną skargą organ podatkowy sporządza odpowiedź na skargę, która wraz z aktami jest przekazywana do sądu. Kolejno sąd przekazuje odpowiedź na skargę organu do wiedzy skarżącego i wyznacza termin posiedzenia sądowego.

Skarga do WSA – co powinno się w niej znaleźć?

Skargę do WSA skarżący może sporządzić samodzielnie. W skardze musi znaleźć się oznaczenie sądu do którego kierowana jest skarga oraz wskazanie organu, za pośrednictwem którego ma zostać przekazana do sądu. Ponadto należy wskazać przedmiot skargi tj. datę wydania oraz numer skarżonej decyzji, informację kiedy decyzja została doręczona podatnikowi. Ponadto powinna zostać określona wartość przedmiotu sporu.

Dodatkowo w skardze należy określić zakres zaskarżenia tj. wskazać czy zaskarżamy decyzję w całości czy w części. Jeżeli decydujemy się na zaskarżenie częściowe należy wskazać dokładnie zaskarżony punkt decyzji – kwestionowany zakres.

Kolejno należy wskazać zarzuty stanowiące naruszenie prawa materialnego lub prawa procesowego skutkujące wydaniem w ocenie skarżącego błędnej decyzji.

Kolejnym elementem skargi jest wskazanie wniosków, a więc określenie czego żąda skarżący tj. uchylenia czy zmiany decyzji. W tym miejscu należy również pamiętać o możliwości żądania zasądzenia kosztów postepowania od Organu na rzecz skarżącego.

Kolejnym elementem skargi jest uzasadnienie, w którym należy opisać część historyczną sprawy, a następnie szerzej uzasadnić zarzuty i wnioski postawione w skardze.

Pod pismem obligatoryjnie powinien znaleźć się podpis składającego skargę.

Uiszczenie wpisu od skargi

Złożenie skargi do sądu wiąże się z koniecznością uiszczenia wpisu – stosunkowego lub stałego.

Nieuiszczenie odpowiedniego wpisu wraz ze złożoną skargą skutkować będzie wydaniem przez sąd zarządzenia wzywającego do uiszczenia brakującego wpisu. Na uregulowanie wpisu sąd wyznacza 7 dniowy termin, który rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu doręczenia skarżącemu zarządzenia w tym przedmiocie.

Skarżący, który nie ma środków na uiszczenie wpisu ma prawo do wystąpienia o zwolnienie z kosztów ponoszenia opłaty od skargi tj. prawo pomocy. Wniosek ten sporządza się na urzędowym formularzu. W przypadku osób fizycznych jest to formularz PPF, a w wypadku osób prawnych PPPR. We wniosku tym należy szczegółowo przedstawić swoją sytuację materialną, a w stosunku do osób fizycznych także sytuację rodzinną. Wniosek ten można złożyć wraz ze skargą lub po otrzymaniu z sądu zarządzenia wzywającego do uregulowania wpisu. W wypadku odmowy udzielenie zwolnienia wpis należy uiści po ponownym otrzymaniu zarządzenia o obowiązku jego uiszczenia.

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego, dzięki nam z łatwością wypełnisz deklaracje VAT, CIT i PIT. Zapraszam do kontaktu adwokat Jarosław Ziobrowski.

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa