Umowa o zakazie konkurencji
Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji

Co należy zawrzeć w umowie o zakazie konkurencji i jak przygotować taką umowę? Do kiedy obowiązuje zakaz konkurencji i kiedy się przedawnia? I jakie w końcu są terminy wypłaty odszkodowań? Zapraszamy do lektury artykułu w którym nasi adwokaci z kancelarii prawa podatkowego i spraw gospodarczych i karno-skarbowych odpowiadają na najczęściej zadawane pytania

Ochrona pracodawcy – czyli zakaz konkurencji

Pracodawca, kierując się niezbędnym zakresem ochrony swoich interesów, w tym także ochroną „szczególnie ważnych informacji”, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę, w znacznym stopniu decyduje o treści i granicach łączącego Strony zakazu konkurencji.

Elementy istotne umowy o zakazie konkurencji

Przy tworzeniu przedmiotowych umów istotne jest aby pracodawca nie ograniczał się jedynie do podania ogólnej formuły ustawowej, czy też do odwołania się ogólnie do przedmiotu swojej działalności, ważne bowiem jest by pracownik mógł dokonać oceny zakresu ciążących na nim obowiązków w sposób swobodny, bez zbędnych trudności, a w szczególności bez nasuwających się wątpliwości.

Istotnym zatem staje się określenie zakresu podmiotowego, przedmiotowego, terytorialnego i czasowego zakazu. 

  1. Pracodawca winien wskazać jakie informacje są dla niego istotne – biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności oraz zakres aktywności.
  2. Zakaz powinien odejmować działalności na konkretnie wskazanym (takim samym lub podobnym) stanowisku pracy z takim samym lub podobnym zakresem obowiązków.
  3. Zakres terytorialny może:
  4. zostać określony jako terytorium wszystkich państw, w których Pracodawca prowadzi działalność w dniu zakończenia umowy o pracę.
  5. dotyczyć obszaru zaplanowanych przez Pracodawcę przedsięwzięć określonych czy to np.  w Sprawozdaniu Zarządu w roku kalendarzowym, w którym nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę oraz w latach poprzednich, czy w informacji w tym zakresie, którą Pracodawca przedstawi Pracownikowi w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.
  6. Co do czasu trwania umowy o zakazie konkurencji, istnieje możliwość samodzielnego – dowolnego określenia czasu obowiązywania przez Strony umowy o zakazie konkurencji.

Wysokość odszkodowania należnego pracownikowi.

Wysokość odszkodowania jest zależna od woli stron zawierających umowę, co istotne jednak zgodnie z treścią art. 1012 § 3 k. p. odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Obowiązek pracodawcy wypłaty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się pracownika od działalności konkurencyjnej aktualizuje się w terminach określonych w umowie.

Co jeżeli Strony w umowie nie określiły terminu wypłaty odszkodowania?

Przyjąć należy, że wypłata ta winna być dokonywania w okresach miesięcznych. Termin ten jest podyktowany charakterem zakazu konkurencji i winien pozostawać w związku z terminem dokonywanych uprzednio wypłat wynagrodzenia za pracę.

Wstrzymanie wypłaty rat odszkodowania przewidzianego w 101§ 3 k.p., możliwe jest od daty powzięcia wiadomości przez pracodawcę o naruszeniu zakazu przez pracownika.

Musimy jednak pamiętać, że zgodnie z regułami kodeksu cywilnego to właśnie pracodawcę obciąża dowód naruszenia umowy, szkody i jej wysokości oraz normalnego związku przyczynowego między naruszeniem umowy a szkodą.

Przedawnienie roszczeń byłego pracownika

Zgodnie z treścią art. 1012 § 1 zd. 2 i § 3 KP w zw. z art. 118 KC w zw. z art. 300 KP roszczenie odszkodowawcze przysługujące byłemu pracownikowi za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy przedawnia się w okresie 3 lat.

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa